Live: TPB | Dag 5 #4 – Peter Sunde

*Någon hummar i micken. Förslagen på vilken melodi har varit många. Kanske ”I want to belive”?

– Peter Danowsky fortsätter utfrågning

*Ordföranden förtydligar Danowskys syfte, att åberopa dokument om Sunde inte instämmer i att han gjort uttalanden som Danowsky påstår.

Danowsky: Har du hållt ett föredrag med namnet ”how to dismantle a million dollar industry, as a hobby”

Sunde: Ja

Danowsky: Har du där uttalat dig om din syn på upphovsrätt?

Sunde: Det är väl en politisk fråga, det här är väl en juridisk rättegång, inte en politisk?

Peter uppmanas svara igen och utvecklar omständigheterna. Han och Fredrik var bjudna till Malaysia för att hålla ett föredrag, detta var för fyra-fem månader sedan.

Danowsky läser innantill från föreläsningen, Peter förklarar att citaten är med honom som representant för Piratbyrån, som han eg. inte var medlem i under perioden som avses i citatet.

*nytt material tas fram

Danowsky: Har du sagt ”I was to young to understand that it was wrong, now I’m older and understand that it isn’t wroing”

Peter Sunde förklarar att det som läses är ett citat från någon annan, som utvecklar vad dom tror att Peter säger, en person som lägger ord i hans mun. Uttalandet är inte hans eget. Han förklarar också att ‘pirat’ som omnämns i sammanhanget är personer som inte vill använda mediaindustrins distributionsmetoder. En person som ställer sig utanför den traditionella distributionsmetoden. Det är inte heller han som ”drivit fram” överföringarna som görs med hjälp av The Pirate Bay. Formuleringen i citatet är klumpigt uttryckt, tycker Sunde själv i efterhand.

Danowsky läser igen, att Sunde kallas ‘brokep’, och läser ur en intervju där någon försökt förklara Sundes ståndpunkt. Sedan är det dags att gå in på kommunikationen mellan The Pirate Bay och upphovsrättsindustrin.

Danowsky: Vet du hur man svarar på ‘take down notices’?

Sunde: Det beror på vem som skickar. Jag refererar till Gottfrid, jag har inget med The Pirate Bay att göra. Det är fel att jag tar emot mail där det står att Sveriges lag inte kan skydda mig, utan att amerikansk lags långa arm ska nå mig även i Sverige. Det här mailet har jag anmält till advokatsamfundet.

Sedan ifrågasätter Peter syftet med att svara på citat gjorda flera år efter den period som åtalet omfattar.

*ytterligare material tas fram

Danowsky citerar från Wired, artikeln ‘Pirate Bay, here to stay’, ”we’re also into educating people about concequences about piracy” Men Sunde säger att han inte använde ordet ‘piracy’, utan att journalisten har omformulerat honom. Han läser därefter innantill i slutet av artikeln och konstaterar att han tycker att det är bra att man diskuterar fildelning, samt att han uppmanar folk att fildela.

Därpå tar Danowsky fram ett citat från brokeps blogg, från ett inlägg den 26 Juni 2007, och Peter ifrågasätter poängen med detta.

Sunde: Är det en politisk rättegång, eller en juridisk rättegång, kan jag få ett svar på det?

Danowsky: Nej.

Fler citat följer, den här gången är det en text hämtad från TPB som han menar att Peter skall ha skrivit. Peter säger att han inte kan förneka att han skrivit den, eftersom den är författad för 1½ år sedan, så han minns inte.

Danowsky citerar text från när TPB kom upp igen varpå Sunde förklarar att; ”Fildelning är otroligt viktigt, bolagen som sitter presenterade jobbar mot fildelning, rassian var en stor del av det, det har upprört många, däribland mig. Man stoppar konkurrens mot det vanliga distributionsnätet. Jan är glad när det kommer tillbaka siter som av politiska skäl blir nedstängda.”

Danowsky: Ser du TPB som en konkurrerande distributionsform?

Sunde: Bittorrent konkurrerar med tex. cdf-örsäljningen som idag inte är aktuell.

*Danowsky citerar ett annat blogginlägg

Danowsky: På vilket sätt är upphovsrättshavarna ”illegala”?

Sunde: Bl a Warner och Fox hade anställt företag för att förstöra infrastruktur på bittorrent. De polisanmälde de 10 bolag som idag stämt tpb, de va inte lämpligt att de gick utanför lagen. Man ska följa lagen, de påstår man ska följa lagen, sen går de själva emot den i form av datorintrång.

Danowsky: TPB ‘gör nåt viktigt’, vad?

Sunde: Det skapar en bra förutsättning för yttrandefrihet och demokratiserar.

Danowsky: Vad har det med upphovsrättsskyddat material att göra?

Sunde: TPB möjliggör delning av material, upphovsrättsskyddat material också. Det är en tråkig följd av det som man måste diskutera.

När den ideologiska diskussionen inte verkar gå som Danowsky vill så övergår han till frågan om statistikförsäljning.

Danowsky: Du tyckte ni skulle tjäna pengar på statistik?

Sunde: Inte vi, men Pirate Bay.

Danowsky: Varför ville ni ha statistik?

Sunde: Jag var intresserad av min egen musik, t.ex.

Danowsky: Men topplistan är väl inte med dina låtar?

Sunde: Jo faktiskt den här perioden

Danowsky: Har du gjort tv-shower, eller filmer?

Sunde: Filmer har jag gjort.

Danowsky: Var de filmerna aktuella i top20listan?

Sunde: Nej, jag vet inte vilka som var i listan den här perioden.

Sedan får filmbolagen sig en känga, att folk fildelar mer intressant material än de producerar.

Danowsky: Du ville att ni skulle sälja statistiken?

Sunde: Att Pirate Bay skulle sälja den

– Monique Wadsted tar vid utfrågningen.

Danowsky: Videobay var ett av projekten, vilka fler fanns det?

Sunde: Bayimage, Slaskpost, Konton.se mfl

Odeds mail citeras, att ‘det inte är okej att siten är nere’. Sunde berättar att Oded ville att han skulle hjälpa till att sköta de andra (Gottfrid, Fredrik), han kunde inte få dem att göra det han ville.

*Sundes advokat ber om pause för lunch innan han fortsätter.

Återsamling kl 13.00

 • Pingback: “Upphovsrätten är inte en politisk fråga” « Piratpartisten()

 • unauthorized translation

  Somebody hums into the mic. There are many suggestions to what tune it is. Perhaps ”I want to believe”?

  The judge clarifies Danowsky’s intentino: to turn to these documents if Sunde doesn’t agree that he has made the statements Danowsky claims he did.

  ”Have you held a lecture on ‘how to dismantle a million dollar industry as a hobby’? – Yes.

  Did you then state your views on copyright? – Isn’t that a political question. Isn’t this supposed to be a legal trial, not a political one?

  – I and Fredrik were invited to Malaysia to do a lecture, four or five months ago.”

  Danowsky reads from the lecture. Peter explains that the quotes are from him as a representative of Piratbyrån, which he really wasn’t a member of during this period.

  ”Have you said: ‘I was too young to understand that it was wrong, now I’m older and understand that it isn’t wrong’. – Between brackets it says ‘copyright infringement’, but this is someone clarifying what they believe I’m saying, somebody putting words in my mouth.

  – A pirate, in this context, is anybody who doesn’t want to use the distribution methods of the media industry. Someone who stands outside of the traditional means of distribution.”

  Peter clarifies that he doesn’t ”drive” the transfers, as in the quote, that it is mistaken expression.

  Danowsky reads again, that Sunde is called brokep, and reads from an interview where somebody has tried to explain Sunde’s opinion.

  ”Do you know how to answer take down notices? – It depends on who sends them, but I refer to Gottfrid. I have nothing to do with TPB, and it’s wrong that I receive emails saying that Swedish law can’t protect me, that the long arm of American law will reach me even in Sweden. I’ve sent this to the legal association.”

  Sunde doesn’t agree that the quotes from 2008 would describe his opinions during the time frame of the charges.

  Danowsky quotes Wired, the article ‘Pirate Bay, here to stay’: ‘we’re also into eduation people about consequences about piracy’. Sunde says that he didn’t use the word piracy.

  Danowsky reads aloud from the end of the article.

  ”Sunde said that he thought it was good that filesharing is discussed, and that he encourages people to share files”

  Danowsky brings out a quote from brokep’s blog, June 26 2007.

  http://blog.brokep.com/2007/06/26/

  ”- Is this a political trial or a legal trial, could I get an answer to that?

  No.”

  Danowsky quotes a text that he thinks Sunde wrote on the TPB website. Sunde doesn’t recognize it, but can’t deny it, since was 1½ year ago.

  Danowsky quotes from when TPB got back up again. Sunde explains that filesharing is incredibly important. The companies represented work against filesharing, and the raid was a part of that. It has upset many people, including Sunde, that they try to stop the competitors of the regular means of distribution. He’s happy when sites that are closed for political reasons, come back.

  ”Do you regard TPB as a competing means of distribution? – Bittorrent competes for example with CD sales.”

  Quote from another blog post.

  ”In which way are copyright holders illegal? – Warner and Fox among others had hired companies to destroy bittorrent infrastructure. The 10 companies who have sued TPB today were reported to the police. The law should be obeyed, they say that the law should be obeyed, and then they violate it by breaking into computers.

  TPB is doing somthing important, what? – It creates opportunities for freedom of speech and democratization.

  In what way does that have anything to do with copyrighted material? – TPB enables the sharing of material, copyrighted material too, it’s a sad consequence that you have to discuss.

  You thought you should make money off statistics? – Not we, but TPB.

  Why did you want statistics? – I was interested in my own music.

  But the top chart doesn’t contain your songs? – Yes, actually, it did at this time.

  Have you done TV shows, or movies? – I have done movies.

  Were the movies on the top 20 chart? – No, I don’t know what movies were at this time.

  /–/

  You wanted to sell statistics? – I wanted TPB to sell it.”

  Monique Wadsted.

  ”Videobay was one of the projects, what more? – Bayimage, slaskpost, konton.se etc.”

  Oded’s email is quoted, that it’s not okay that the site down.

  ”- Oded wanted me to help taking care of them (Gottfrid, Fredrik). He couldn’t make them do what he wanted them to.”

  Sunde’s lawyer asks for a lunch break before he continues.

 • Pingback: Det verkar ha gått hett till « Bitchslap Barbie()