Kristendomens polyteistiska historia

httpvh://www.youtube.com/watch?v=MlnnWbkMlbg