Därför håller inte fri invandring

Tino Sanandaji är doktorand i offentlig politik och ekonomi vid University of Chicago och han sammanfattar bättre än jag själv kan, varför jag i teorin är för fri invandring (under principiella, orealistiska premisser), men i praktiken är emot det.

Den vanliga åsikten ”jag stödjer fri invandring och avskaffad välfärdsstat” håller inte för logisk granskning. Låt oss för ett ögonblick acceptera att en majoritet av svenskarna över en natt blir nyliberaler och röstar för att avskaffa välfärdstaten. Med fri invandring kommer dock infödda svenskars preferenser att bli irrelevanta, då majoriteten av väljarna förr eller senare kommer att bestå av invandrare från fattiga länder. Om vi utgår från historiska beteenden snarare än utopiska teorier kommer dessa invandrare att så snabbt som möjligt rösta till sig en ny välfärdsstat. Vi kan på grund av invandrares väljarbeteende endast välja mellan två av tre av alternativen nyliberalism, fri invandring och demokrati.

Svensk Tidskrift

Eftersom utomeuropeiska invandrare röstar vänster för att tillgodose sina (upplevda) egna intressen, så leder det till en än större välfärdsstat, inte en mindre. Det betyder att utgifterna blir större för ett system som inte är hållbart ens idag. 77% av utomeuropeiska invandrare (den problematiska gruppen att integrera) röstar vänster och de konsumerar mer i välfärdstjänster än de bidrar med i skattepengar. Det säger sig självt att det inte håller ekonomiskt att öka denna grupp i samhället.

Den mest djupgående studien av invandringens konsekvenser för USA:s offentliga sektor genomfördes av det ansedda National Research Council år 1997. Slutsatsen var att invandring av högutbildade gav ett nettotillskott till de offentliga finanserna, medan invandring av lågutbildade hade negativa konsekvenser. I dagens priser betalade varje lågutbildad invandrare över sin livstid ca 1,1 miljoner kronor mindre i skatter än vad de fick i bidrag och offentliga tjänster. Det slående med detta är att USA har en relativt liten välfärdsstat och integrerar lågutbildade invandrare bäst i världen.

[…]

Professor Jan Ekberg har i en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi skrivit den mest noggranna studien av invandringens kostnader för Sverige. Rapporten kom fram till att invandrare varje år betalar in 40–60 miljarder kronor mindre i skatt än de får ut i bidrag och offentliga tjänster. Ekbergs beräkningar underskattar ändå troligtvis invandringens kostnader kraftigt.

[…]

Friedrich Hayek uttryckte sin ståndpunkt i frågan så här: ”a recognition of collective ownership of the resources of the country which is not compatible with the idea of an open society”. Den miniminivå som Hayek ansåg att staten borde garantera sina fattigaste medborgare ”necessitates certain limitations on the free movement across frontiers”. Detta insåg även Milton Friedman som sa: ”You cannot simultaneously have free immigration and a welfare state”. Robert Nozick utryckte sig likartat mot slutet av sitt liv: ”Varför har vi inte helt fri och öppen invandring överallt? Ett skäl är välfärdsstaten.”

Jag stödjer avskaffandet av välfärdsstaten, men jag verkar ganska ensam om det i det här landet. Så alltså får man bestämma sig. Allt annat är ansvarslöst. Vi måste diskutera utifrån verklighetens beskaffenhet, inte utifrån en fantasidröm om hur vi önskar att saker var och fungerade.

För då drabbar oss problemen likväl ändå i slutändan och när det kollektiva medvetandet bygger på lögner öppnar det upp för extremism och rasism med pånyttfödd frenesi när lögnen väl blottas. Det gynnar ingen, allra minst utsatta invandrare från utomeuropeiska länder.

 • Andreas Eriksson

  Jag håller med i flera av huvudpoängerna i inlägget men vill komma med två invändningar:
  1. Sverige har ett större ekonomiskt behov av en växande befolkning pga. vår demografi (människor blir äldre i högre takt än nya människor föds) liksom geografi (människor bor ineffektivt långt ifrån varandra) och invandring är därtill nödvändig.
  2. Den Svenska välfärdsstaten ligger väldigt nära ett ”tak” där den inte kan utvidgas mer (åtminstone kan man inte ta ut mycket mer pengar i skatt utan att det seriöst skadar ekonomin) och det är tveksamt om man kan se den utvidgning av välfärdsstaten här som man observerat här och var i USA. Det är till och med möjligt att en större grupp av de som i allmänhet upplevts ha förtjänat välfärd minst (invandrare anses förtjäna välfärd mindre än andra medborgare i alla Europeiska länder) skulle underminera stöder för välfärdsstaten ytterligare.

  • Anonym

   @Andreas
   Intressant synpunkt detta med demografin, men hur löser man det på lång sikt? Ska alla svenskar i framtiden ha en nativitet på säg 4 barn per två vuxna föräldrar? Vad är det som säger att barnbarnen till dagens invandrare i sin tur kommer att välja att skaffa många barn och på så sätt säkerställa att våra barnbarn kan få en dräglig tillvaro på äldre dar? När det egna välståndet och samhällets omsorgskapacitet ökar så sjunker oftast nativiteten och då står vi där igen med ett underskott av arbetskraft. Kan det vara så att de styrande idag har tänkt sig att skapa en ny arbetarklass som trots låga inkomster ändå förväntas fortsätta att skaffa många barn? Jag tror att lösningen på lång sikt måste hittas i andra typer av reformer som möjliggör för oss att kunna ta hand om våra äldre utan att vi överbefolkar jorden i allt snabbare och snabbare takt.

   • Andreas Eriksson

    På längre sikt kommer vi att behöva ställa om systemet, men en högre grad av invandring (eller en något högre nativitet) kan dämpa den demografiska kris vi annars kommer stå för inom 20 år (vilket sannolikt är för kort tid för att ställa om systemet). Med tiden kommer vi dessutom få än jämnare fördelning över alla åldersgrupper (när den stora generationen som är påväg in i pension nu kolat av). Man skall dock inte helt underskatta hur användbar invandring kan vara även på längre sikt – här har vi institutioner och infrastruktur för att förbli ett rikt samhälle, men vi har inte folk. Där har de massa folk men varken ekonomi, infrastruktur eller stabila institutioner för att komma ifatt på länge. Dock måste vi räkna med att invandringen dämpas (i alla fall de utbildade invandrarna) när förhållanden förbättras i flera nuvarande U-länder.
    En sak som gör det här lite extra svårt i Sverige är att vi kombinerar demografin med en suboptimal geografi. Nederländerna kan ha ett välfungerande och resurseffektivt samhälle med några få miljoner invånare eftersom landet är så litet. Sverige är så stort och vi bor så långt isär att vi får en hel del effektförluster pga. transporter, resor osv. På lång sikt är det skadligt ur miljösynpunkt så Sverige skulle ev. behöva ha en större andel av jordens befolkning eller flytta ihop tätare.
    Hans Rosling har f.ö. ett par otroligt bra tal om jordens befolkningstillväxt – enligt honom kommer befolkningstillväxten inte avstanna än på ett tag, vad vi än gör

    • Men att det flyttar hit folk utan utbildning från utomeuropeiska länder hjälper inte alls ekonomin, eftersom de aldrig bidrar med något. Det är inte kvantitét som räknas, utan kvalitét, när det kommer till befolkningsökning. :P

     • Onaqui

      De bidrar som fan, varför hittar du på?

      Jag kan påvisa att invandringen går minst jämnt upp ekonomiskt, offentlig ekonomi kan INTE vara till grund för argument varken för eller emot invandring. http://www.eso.expertgrupp.se/Uploads/Documents/ESO%20rapport%203.pdf

      Den rapporten brukar SD-anhängare falla tillbaka på när de diskuterar offentliga finanser och invandring. Grejen är dock att den där rapporten dels lägger delar av försvarets kostnader på invandrarna utan att marginalkostnaden för försvaret inte ökar med invandringen. Dessutom så uppstår stora problem med andra delar av kostnader som läggs på invandringen, i mina ögon är kostnaderna som ska ligga på invandrarna sådana att de försvinner om invandrarna gör det. Eller att så stor andel av kostnaden som försvinner om invandrarna försvinner ligger på invandrarna. Med stöd av det kan man dra slutsatsen att det går drygt jämnt upp, eller bättre, med invandringen.

      I sista stycket i rapporten så jämför han sin rapport med andra rapporter, och däri nämner han en rapport av Robert Rowthorn, skriven för Cambridge. I den är Rowthorns slutsats att det inte finns några starka offentligfinansiella skäl varken för eller emot en ihållande invandring. Jag citerar slutsatsdelen i den rapporten: ” People who say that this country needs more immigration really mean that we should encourage the mass immigration of unskilled workers. This would be of negligible benefit to the local population as a whole”

      Rapporten tar även upp arbetslöshet och ”lönedumpning” till följd av invandring, och påpekar att de effekterna är försumbara.

      Till din originalpost, du citerar en text som säger: ”Med fri invandring kommer dock infödda svenskars preferenser att bli irrelevanta, då majoriteten av väljarna förr eller senare kommer att bestå av invandrare från fattiga länder. Om vi utgår från historiska beteenden snarare än utopiska teorier kommer dessa invandrare att så snabbt som möjligt rösta till sig en ny välfärdsstat.”

      Jag vill bestrida det (slippery-slope)argumentet med att ifrågasätta varför USA (som består av 90%+ invandrare enligt citatets definition, varav gigantiska mängder ifrån mexico osv) inte isf har röstat igenom kommunism? Viktigare är att jag vill veta varför majoriteten per automatik kommer bestå av invandrare från fattiga länder och samtidigt varför de flyttar till landet för att förändra det, snarare än att de flyttar till landet p.g.a. att de redan för en bra politik?

     • Du argumenterar mot en halmgubbe. Jag skrev tydligt att jag talar om utomeuropeiska invandrare (och då syftar jag inte på amerikaner utan mellanöstern och afrika…) måste särredovisas, eftersom de har helt andra förutsättningar än tyskar, amerikaner, danskar osv. Man kan inte dra alla ”invandrare” över en kam.

      USA går åt vänster, men jag vet inte hur stor del av folket där som är araber/mexikaner även om jag gissar att dessa röster ”vänster” (vilket är liberalerna i USA, något kommunistparti finns inte i praktiken eftersom USA bara har två partier som folk röstar på i någon väsentlig mening).

     • Onaqui

      Så du förespråkar alltså någon form av diskriminerande asylpolitik som skiljer ut de grupper som bidrar minst till samhället och stoppar asylansökningar därifrån? Det luktar ganska mycket fascism tbh.

     • Onaqui

      Du undviker btw att svara på flera av mina frågor, ta gärna och kommentera dem när/om du kan.

 • Lizzy

  Fast empiriskt verkar det ju snarare vara tvärtom. Det finns ju en del forskning som tyder på att ökad etnisk heterogenitet leder till minskat stöd för gemensamt finansierad välfärd. T.ex: http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/003355399556269 och http://esr.oxfordjournals.org/content/26/2/203.short
  Så jag skulle väl snarare vilja hävda motsatsen – att det är kombinationen välfärdsstat och fri invandring som är omöjliga att få politisk uppslutning kring i det långa loppet. Ur ett nyliberalt perspektiv bör fri invandring därför snarare ha positiva politiska bieffekter.