Reklam för Piratpartiet

Jag tänkte inte vara dryg och skriva detta inlägg på rövarspråket. Det beror inte på att jag inte kan (dodetot kokanon jojagog), men för att jag inte orkar.

Jag vill bara peka på att Piratpartiet har sitt bidrag till reklamtävlingen publicerat idag och att det kan vara en idé att gå in och rösta på det hos Resumé. JO vann dock.

Min kritik är att textens innehåll borde ha varit tydligare för poängen. Den borde ha sagt något om kryptering, eller om att vilja prata i hemlighet. ”Iboblolanondod vovilollol momanon hoha sosakokeror ifofroredod” eller nåt sånt. Nu nämner det storebror, men inte varför texten är ”krypterad”, vilket gör annonsen otydlig. ”Alla ser inte upp till storebror” säger eg. ingenting.

Svenssons har problem att förstå varför integritet är viktigt. Kan man inte få folk att förstå problemet så kan man inte sälja dem lösningen.

Jag är glad poängen på svenska i slutet finns med, annars hade det varit 90 000 bortkastade pengar.

Helsida i DN
Andra om detta: Rick, Opassande, Piratjanne, Tanklösheterna, Enligt min humla, Gunnar.se,
 • Pingback: Tweets that mention Reklam för Piratpartiet » gothbarbie's blog -- Topsy.com()

 • Jonas Sand

  JoJagog totänonkoktote inontote vovarora dodrorygog ocochoh soskokrorivova dodetottota inonlolägoggog popå rorövovarorsospoproråkoketot. DoDetot boberororor inontote popå atottot jojagog inontote kokanon (dodododetototot kokokokanononon jojojojagogogog), momenon foföror atottot jojagog inontote ororkokaror.

  JoJagog vovilollol bobarora popekoka popå atottot PoPiroratotpoparortotietot hoharor sositottot bobidodroragog totilollol rorekoklolamomtotävovlolinongogenon popuboblolicoceroratot idodagog ocochoh atottot dodetot kokanon vovarora enon idodé atottot gogå inon ocochoh rorösostota popå dodetot hohosos RoResosumomé. JoJO vovanonnon dodocockok.

  MoMinon kokroritotikok äror atottot totexoxtotenonsos inonnonehohålollol boborordode hoha vovaroritot totydodloligogarore foföror popoänongogenon. DoDenon boborordode hoha sosagogtot nonågogotot omom kokrorypoptoterorinongog, elolloleror omom atottot voviloljoja poproratota i hohemomloligoghohetot. “Iboboboblolololanononondododod vovovovilololollololol momomomanononon hohohoha sosososakokokokerororor ifofofofrorororedododod” elolloleror nonåtot sosånontot. NoNu nonämomnoneror dodetot sostotororebobrororor, momenon inontote vovarorfoföror totexoxtotenon äror “kokrorypoptoteroradod”, vovilolkoketot gogöror anonnonononsosenon ototydodloligog. “Alollola soseror inontote upoppop totilollol sostotororebobrororor” sosägogeror egog. inongogenontotinongog.

  SoSvovenonsossosononsos hoharor poproroboblolemom atottot foförorsostotå vovarorfoföror inontotegogroritotetot äror vovikoktotigogtot. KoKanon momanon inontote fofå fofololkok atottot foförorsostotå poproroboblolemometot soså kokanon momanon inontote sosäloljoja dodemom lolösosnoninongogenon.

  JoJagog äror gogloladod popoänongogenon popå sosvovenonsoskoka i soslolutotetot fofinonnonsos momedod, anonnonarorsos hohadode dodetot vovaroritot 90 000 boborortotkokasostotadode popenongogaror.