Piratpartiets valmanifest!

Inatt släpptes Piratpartiets valmanifest. Jag har just läst igenom det och tänkte kommentera några punkter jag fäster särskilt personlig vikt vid.

Transsexualism

Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så.

Sexualliberalism/barnporr

De föreslagna grundlagsändringarna om att införa s.k. tittförbud avslås. Detta är en oproportionerlig, ineffektiv och obefogad inskränkning i informationsfriheten. De föreslagna grundlagsändringarna om att införa vissa fotograferingsförbud avslås. Riksdagen ska deklarera att det alltid ska vara tillåtet att dokumentera det man själv observerar och upplever, och att kommunicera sådan dokumentation, även i flera led.

Riksdag och regering ska be om ursäkt till press och media för att ha infört lagar som ifarosatt källskyddet.

Barn som utsätts för barnporr blir inte hjälpta av nuvarande lagstiftning. Tvärtom. Vi anser därför att definitionen på barnpornografi ska återställas till att gälla dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten. Ingen ska behöva oroa sig för att bli dömd för det stigmatiserande barnpornografibrottet bara för att den innehaft naken- eller sexbilder, vilket har blivit fallet idag. Lagen ska ändras och förtydligas för att reflektera detta.

All handel med dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten ska vara fortsatt kriminaliserad.

Propositionen om tittförbud och de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2010 ska rivas upp och de föreslagna grundlagsändringarna avslås.

Journalistiskt skydd övergår från att ha varit redaktioner och människor (med utgivningsbevis) till att vara aktiviteten journalistik och samhällsgranskning, för att omfatta alla medborgarjournalister.

Avgift för att omfattas av grundlagsskydd avskaffas.

Humanism

Statens åtskiljande från kyrkan ska dras så långt att den inte kränker någons religionsfrihet. Ingen del av skolan får ha religiösa anknytningar så länge skolplikt råder:
detta innebär att staten med våld tvingar någon till religiösa yttringar och är inte acceptabelt. Detta innebär ett förbud mot religiös påverkan (från skolan som sådan) i samtliga skolor.

Drogliberalism

Lag om tvingande drogtester på människor yngre än 15 år rivs upp.Lag om att tvinga misstänkta att betala för tvångsmedel som används mot dem själva rivs upp.

Sexualliberalism/prostitution

Lagändringarna från propositionen 2005/06:177 (”Åtgärder för att hindra vissa särskilt allvarliga brott”) rivs upp. Lagändringarna innebar att hemlig teleövervakning, teleavlyssning, kameraövervakning och postkontroll får användas mot person som inte är misstänkt för något.

Liberalism/rättsprinciper

 • Sverige ska vara ett land där människor i regel inte behöver ha identitetshandlingar med sig i vardagen.
 • Man är alltid oskyldig till dess motsatsen bevisats i domstol.
 • Inget straff utmäts före kraftvunnen dom.
 • Inga grå- eller skamstraff får förekomma, bara de som är uttryckligen nedskrivna i lagen.
 • Ingen svarar för gärning man inte hade avsikt att utföra.
 • Alla har rätt att få reda på och bemöta en misstanke.
 • Ingen misstänkt ska tvingas betala för utredning mot sig själv.
 • Ingen misstänkt ska tvingas inkriminera sig själv.
 • Tidigare misstänkt men odömd som kränkts som en del av utredningen har rätt till ersättning för sakskada och integritetsskada i en storleksordning som ska avskräcka polismyndigheter från att kränka människor i onödig omfattning.
 • En människa som inte är misstänkt för brott ska aldrig stå under övervakning.
 • Ingen ska någonsin behöva bevisa sin oskuld.
 • En människa som fullgjort sitt straff är ånyo en oskyldig människa.

Liberalism/frihandel

Att sälja saker som ”licenser” är ett sätt att kringgå lagen om konsumentskydd som tydligt ska vara otillåten. En försäljning är antingen en vara eller en tjänst. Dessa har olika former av konsumentskydd. Försök att klassa försäljning till slutkonsument som varken vara eller tjänst ska vara förbjudet i lag.

Kultur

Kopiering, framförande och spridning av publicerade verk utanför näringsverksamhet skall avkriminaliseras.

Upphovsrättsbrott ska inte prioriteras av polis och åklagare utöver vad straffvärdet motiverar. Samtidigt skickas direktiv ut till rättsväsendet om att icke-kommersiella upphovsrättsintrång kommer att avkriminaliseras helt så snart formalia tillåter .

Användande av kultur och mjukvara i studiesyfte eller ickekommersiella sammanhang ska vara lagligt och bör uppmuntras av rättsinnehavare.

Butiker ska inte ha anmälningsplikt när deras kunder köper TV-mottagare.

Kultur som finansierats med allmänna medel ska omedelbart ska få hämtas, bearbetas och spridas fritt.

Alla verk som en gång blivit fria att sprida, ska förbli fria att sprida. Detta innebär främst ett förbud mot retroaktiv förlängning av skyddstider, men principen kan säkert appliceras på andra ställen också.

Släpp fria Sveriges Televisions arkiv, Lantmäteriverkets kartor, statens museers bildsamlingar och allt annat upphovsrättsskyddat material skapat av myndigheter och offentliga institutioner. I den mån detta förhindras av att tredje man har upphovsrätten till visst material ska myndigheten eller institutionen inkomma med en detaljerad utredning av vad problemet är och hur det kan lösas.

Patent

En allmänt accepterad sanning är att läkemedelspatent är enda möjligheten att finansiera forskning och framställning av nya preparat, något som inte är sant. Det är redan idag staten som bekostar huvuddelen av all läkemedelsforskning, eftersom det är staten som står för över 85% av läkemedelsbolagens intäkter. Om staten istället upphandlade forskningen på nya läkemedel separat, och släppte konkurrensen på att tillverka preparaten fri genom avskaffningen av medicinpatent, skulle det leda till kraftigt minskade läkemedelsutgifter, även om mer pengar än idag avsattes för forskningen.

Skola

IT ska inte vara ett eget ämne i skolan, lika lite som ”penna” är det idag. Datorer med nätkoppling ska introduceras på första skoldagen i lågstadiet och vara tillgängligt varje skoldag därefter.

Inga skolor får på något sätt hindra elever att söka information. Särskilt får ingen användning av datorer eller Internet hindras.

Efter denna läsning kan jag inte säga annat än att idag är jag en mycket stolt pirat! Inget annat parti i Sverige är i närheten av att driva sakpolitik i närheten av lika liberalt. Som liberal finns därmed bara ett alternativ – Piratpartiet.

Valmanifestet kan läsas i sin helhet för den som är nyfiken här:

 • Valmanifest 2010 – Integritet
 • Valmanifest 2010 – Kultur
 • Valmanifest 2010 – Kunskap

I media skrivs det om detta hos DN, DN2, SvD, GP,

Andra om detta: Anders S Lindbäck, Voter, Sideriska siktet, Hobbyfilosofen, Tejpad, Medborgarperspektiv, Högbergs tankar, Alltid rött, alltid rätt, Motpol, Rasmus Lenefors, Hans blogg,  Tianmi, Jan Rume’s blogg, Beelzebjörn, Magnihasa, Värmlandspiraten,