Mitt resultat från (SVT:s) Valkompassen

Jag gjorde SVT:s test för att se vilken politiker som tyckte mest som mig, inför riksdagsvalet om några veckor.

Att SD skulle hamna högt var inte förvånande. Det kan tyckas paradoxalt för mig som utalad liberal att rösta på ett parti som SD, men om vi tittar på respektive fråga så ska det förhoppningsvis bli mer klart. Jag delar också Paula Bielers svar, så ni ser med egna ögon vad en av Sverigedemokraternas toppkandidater faktiskt tycker (nr 6 på listan).

Jag såg inte Paulas svar när jag själv svarade på frågorna, utan jag har här nedan sammanställt våra svar för att ni ska kunna jämföra dem och förstå mitt resonemang tillsammans med en Sverigedemokrats.

Satsa på ett Sverige med små inkomstskillnader

Hanna: Mycket dåligt förslag.

Hela poängen med utbildning och att jobba hår är att tjäna mer pengar och få större frihet och möjlighet i livet. Länder som tagit bort detta incitament har en särskild plats i historien och det är inte en smickrande sådan. Vi vet vad socialism leder till. NEJ TACK!

Paula: Mycket dåligt förslag. (Extra viktigt)

Inkomstskillnader är en naturlig del av en balanserad arbetsmarknad. Jag ser det som positivt och självklart att ha möjlighet till karriärs- och löneutveckling, att det finns ett samspel mellan produktion och lön och att även vårt arbete värderas. Det ska löna sig med fortbildning, kompetensutveckling och stark arbetsinsats.”

Satsa på ett Sverige med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi

Hanna: Mycket bra förslag

Det är det här som avgör hur stor samhällskakan blir och det som utmärker vänstern är att de inte begriper att utan detta så finns ingenting att fördela. Det går inte heller se hur bra något kan fungera, utan fria alternativ att jämföra med.

Paula: Mycket bra förslag (Extra viktigt)

”Fri företagsamhet och en levande produktion är sällan av ondo. Det offentliga ska i första hand syssla med grundläggande välfärdstjänster som fyller de behov vi gemensamt anser att alla medborgare ska få tillgodosedda. I övrigt är det bra med mer valfrihet och marknadsekonomi.”

Satsa på ett Sverige där makt omfördelas från män till kvinnor

Hanna: Mycket dåligt förslag

Makt är inflytande över andra människors val och det är något man skapar genom att vara en duktig förhandlare och skapa bättre förslag till lösningar. Det är inte något man tar från andra (om man inte är driven av våldsfetish, som vänstern). Anledningen till att jag ytterst moraliskt ser mig som anarkist och helst skulle se ett successivt avecklande av all statlig verksamhet som ersätts av privata fritt konkurrerande alternativ.

Paula: Ganska dåligt förslag

”Jag ser inget behov av att omfördela makt. Det viktiga är att ge så många som möjligt makt att forma sina liv efter sina villkor. Det skapas också nya maktpositioner hela tiden, och makt tar sig uttryck på olika sätt. Att generellt sträva efter att föra över makt från en grupp till en annan är inget jag kan stödja.”

Satsa på ett Sverige där brottslingar straffas hårdare jämfört med idag

Hanna: Ganska bra förslag

Forskning visar att det är mycket viktigare att höja risken att åka fast, än att höja påföljderna. Påföljder kostar dessutom väldigt mycket pengar. Jag vill ha straff som är proportionella och ger upprättelse för brott mot person och egendom, men jag vill helt legalisera brott utan offer. Därför blir mitt svar en kompromiss. Brottslingar som inte går rehabilitera, t.ex. sociopater med sexualsadism, bör låsas in på livstid.

Paula: Mycket bra förslag (Extra viktigt)

”Påföljder vid brottslighet fyller flera syften. Att ge vård och möjlighet till rehabilitering är ett, att hålla kriminella inlåsta för samhällets säkerhet ett annat och att faktiskt utdela ett straff för att ge brottsoffer upprättelse ett tredje. Dessutom har de till viss del avskräckande effekt. Det är min övertygelse att straffnivåer ska ligga i linje med den allmänna rättsuppfattningen, och att de idag inte gör det utan ligger långt därunder. Brottsoffer måste känna att det är värt att gå igenom en rättsprocess, brottslingar måste känna av att deras handlingar inte accepteras och samhället måste se till att straffen faktiskt fyller sina syften.”

Satsa på ett mångkulturellt Sverige

Hanna: Mycket dåligt förslag (Extra viktigt)

Ett samhälle definieras enligt mig av människor som lever med ett frivilligt utbyte av varann inom en begränsad geografisk yta. Dessa bör alla ha samma rättigheter. Det kan bara fungera om alla delar ungefär samma värderingar. Det mångkulturella samhället bygger på att diametralt olika grundvärderingar ska leva ömsesidigt, vilket genom historien bara skett med separata lagsystem baserat på etnisk/religiös tillhörighet. Det är fullkomligt emot allt jag tror på. Tillväxten av civilrättsliga shariadomstolar styrker mig i min övertygelse om detta.

Paula: Mycket dåligt förslag (Extra viktigt)

”Nu beror mycket visserligen på vad man lägger in i ordet mångkulturellt då det alltid kommer och bör finnas en bredd av idéer, tankar och subkulturer i ett levande samhälle, men som helhet bör vi sträva efter en gemensam övergripande kultur där vi alla kan känna oss delaktiga i samma nation. Att dessutom tala om att aktivt satsa på mångkulturen indikerar en mångkulturalistisk politik, vilket snarare skapar splittring och spär på skillnader mellan grupperingar framför att stötta samhället och samhällsgemenskapen i stort.”

Satsa på ett Sverige där kristna värden får större inflytande över politiken

Hanna: Ganska dåligt förslag

”Kristna värderingar” betyder ingenting utan är en plattityd som kan fyllas med vilket innehåll som helst, så länge det har positiva konnotationer. För mig är kristendom bara ännu en primitiv ökenreligion från järnåldern som inte hör hemma i ett humanistiskt drivet samhälle. Ju mindre vidskeplighet, desto bättre. Ju mer empiri, desto bättre! Dessa är varandras motsats.

Paula: Ganska dåligt förslag

”Jag ger visserligen gärna mer utrymme till värderingar i politiken, som säkerligen till viss om inte stor del kan falla in under begreppet ”kristna värderingar”, men för mig är det viktigt att inte blanda samman religion och politik. Politiken ska formas efter överväganden som följer aktiv och levande idédebatt – inte efter religiösa dogmer.”

Satsa på ett Sverige där hög utbildning ger bättre lön jämfört med idag

Hanna: Mycket bra förslag (Extra viktig)

Här bör förstås förtydligas att det är marknaden som ska styra vad folk utbildar sig till, inte politikers våta drömmar om ”das folkbildning” (uttalas med nazitysk brytning).

Paula: Mycket bra förslag

”Kunskap ska löna sig. De år som investeras i studier bygger upp ett starkt humankapital, vilket rimligen bör återspeglas såväl i produktion som i lönekuvert.”

Satsa på ett samhälle där homo-, bisexuella och transpersoners rättigheter utökas

Hanna: Ganska bra förslag

Jag är osäker vad som åsyftas i frågan. Alla ska ha samma rättigheter. Ingen ”grupp” ska ha utökade rättigheter på bekostnad av övriga. Jag vill ha likhet inför lagen. Det är en fundamental liberal princip som går tillbaka till Upplysningen och en av liberalismens mest fundamentala värderingar.

Paula: Ingen åsikt

”Denna fråga känns omöjlig att svara på. Vilka rättigheter ska utökas? På vilket sätt? Till vad? Det grundläggande är att alla medborgare ska ha samma rättigheter, oavsett sexuell läggning. Det kan säkerligen på sina håll finnas behov av att säkerställa att givna rättigheter faktiskt efterlevs, men vilka rättigheter det är som formellt behöver utökas har jag svårt att se.”

Att bekämpa klimatförändringarna ska överordnas alla andra politiska frågor

Hanna: Mycket dåligt förslag (Extra viktig)

Sverige har en obetydlig del av världens utsläpp. Det här är bara symbolpolitik på bekostnad av verkligheten. Sluta tjafsa om färgen på bordsdukarna i luftslottet och gör saker som faktiskt spelar roll! Det här är en fråga som tekniken ska lösa åt oss, inte politiker!

Paula: Mycket dåligt förslag

”Nej. Miljöfrågor är viktiga, men politik ska i första hand handla om att få välfungerande samhällen. Att lösa klimatproblem är inte en politisk fråga, utan en vetenskaplig.”

Kvinnor ska kunna kvoteras in i bolagsstyrelser

Hanna: Mycket dåligt förslag (Extra viktig)

Jag är helt emot kvotering. Det gör individen till en representant för ett abstrakt definierat kollektiv och bortser helt från att vi lever våra liv som individer och det är som individer vi har våra rättigheter. Det är som att lära barn att det är fel att slåss genom att ge dem stryk som bestraffning. Kvotering är genuint antiliberalt.

Paula: Mycket dåligt förslag (Extra viktig)

”Nej! Jag vänder mig starkt emot alla former av kvotering, av flera skäl. Särbehandling är alltid särbehandling, och bygger på att personer ska bedömas efter grupptillhörighet, inte kompetens eller åsikter. Det ska vi inte acceptera. Jag har skrivit om det bland annat här: http://sdkuriren.se/bespara-mig-er-kvotering/

Pensionsåldern ska höjas

Hanna: Ganska bra förslag

Jag ser eg inte varför det ska finnas en pensionsålder alls. Låt folk jobba så länge de vill och försäkra sig själva för att täcka inkomstbortfall. Pensionssystemet är ett bedrägeri som ger folk en falsk trygghet. Vi behöver ta tillbaka makten över våra egna surt förvärvade pengar. Det kommer inte gå leva på pensionen i ett pensionssystem som bär sina egna kostnader ändå för alla utom ett fåtal och det fåtalet är de som alltid klarar sig, pga sina höga inkomster.

Paula: Ganska bra förslag

”Egentligen skulle jag vilja svara varken eller, eftersom det inte är en helt enkel fråga. Förutsättningarna varierar mycket från bransch till bransch. Men vi lever allt längre, och är allt friskare även vid hög ålder. Det är då rimligt att se över generell ålder för pensionering.”

Veckoarbetstiden ska sänkas

Hanna: Ganska dåligt förslag

Ännu en fråga som inte är politisk. Vill man jobba lite och ha mindre pengar så är det den enskildes val. Driv eget företag så kan du jobba precis så lite som du vill. Är du anställd så förhandlar du arbetstiden med din arbetsgivare. Vad det handlar om egentligen är att folk vill att nån annan ska betala deras ledighet så de kan äta kakan och behålla den. Det är en lögn!

Paula: Ganska dåligt förslag

”För mig är egentligen tid fel fokus, produktion bör stå i fokus. Jag ser gärna en ökad flexibilitet i arbetstidsfrågan där utrymme ges för andra avtal än 40h/vecka utan att det får följdeffekter på tillgång till trygghetssystem, men vänder mig emot en reglering på nationell nivå om kortare arbetstid.”

Det ska bli lättare för företag att bestämma vilka som ska sägas upp vid arbetsbrist

Hanna: Mycket bra förslag (Extra viktig)

Att tvinga företagare ha anställda som de inte har behov av eller råd med, är lika logiskt som att tvinga konsumenter köpa saker de inte har råd med eller behöver. Gör man inte det andra så kan man inte i hederlighetens namn göra det första. Företag får pengar av konsumenter, de verkar av många förväxlas med myndigheter, som tar pengar oavsett vad de levererar för värde tillbaka.

Paula: Mycket bra förslag (Extra viktig)

”En sund arbetsmarknadspolitik ser till såväl arbetstagares trygghet som arbetsgivares möjlighet att hålla sina företag levande och välmående även i sämre tider. Det är därför av stor vikt att de ges möjlighet att behålla nyckelpersonal vid behov av uppsägningar i övrigt.”

A-kassan ska höjas

Hanna: Ingen åsikt

Är inte insatt i frågan och har därför ingen åsikt. Jag är för fria avtal och försäkringar. Men jag har aldrig haft a-kassa och ur perspektivet som företagare så ser jag det mest som ännu en idé att alla kan leva på någon annans bekostnad. Men kan det finansieras – precis om andra försäkringar – med egna medel, så kör på. A-kassan bör givetvis vara helt privat och inte finansieras med skattemedel.

Paula: Ganska bra förslag (Extra viktig)

”A-kassan ska enligt mig i första hand ses som en omställningsförsäkring för en person som befinner sig mellan två jobb. För att kunna leta efter en anställning som matchar den egna kompetensen hellre än att tvingas ta första bästa lediga jobb är det därför bra om så många som möjligt kan få en ersättning som motsvarar de 80% av tidigare lön som ska vara standard.”

Det ska vara lägre ingångslön för ungdomar på första jobbet

Hanna: Ganska bra förslag

Frågan är ännu en opolitisk fråga som bygger på ett socialistiskt feltänk. En lön bestäms av värdet som du producerar i ditt arbete kombinerat med din förhandlingsposition. Är du oerfaren och har litet förhandlingskapital så får du en låg lön (eller blir utan arbete). Det reglerar sig självt och alla får arbete som kan göra något som någon vill betala för. Och du får den lön som någon vill betala för det du gör. Det finns inget objektivt svar på vad som är ”lagom” lön, lika lite som vad som är ”lagom” pris på något du vill köpa. Sälja och köpa saker/tjänster är två sidor av samma mynt. Arbetsgivaren är konsument och du är säljare. Förhandla!

Paula: Ganska bra förslag (Extra viktig)

”Det är för mig naturligt med en löneutveckling i takt med att erfarenhet och kompetens byggs på, och jag ser hellre lägre ingångslöner med goda möjligheter till snabbt avancemang än sammanpressade löner som skapar onödiga trösklar då det blir förhållandevis dyrt att satsa på osäkra kort.”

Skola och utbildning

Eleverna ska få betyg från årskurs 4

Hanna: Ganska dåligt förslag

Min mor är lågstadielärare och som jag förstår det så är skillnaden på utvecklingen hos barn i åk 1-3 så stor att terminsbaserade betyg inte säger så mycket. Betänk att det kan skilja nästan ett års ålder på barn som går i samma klass beroende på när de är födda. På barn som bara är 7-9 år gamla är det mycket. Betyg blir därför väldigt trubbiga instrument att mäta med. Jag är inte alls emot mätandet, jag har bara svårt se att formaliserade betyg skulle tillföra så mycket. Men jag är inte starkt emot det heller.

Paula: Mycket bra förslag

”Jag vill helst se betyg redan från första klass, men ju tidigare desto bättre. Betyg ska ses som en naturlig och integrerad del av skolgången, en respons på det arbete som utförs.”

Staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna

Hanna: Mycket bra förslag

Förr var avstånd en mycket större faktor för var vi bodde, jobbade och utbildade oss. Idag är det inte det och därför bör fundamentala statliga funktioner som skola vård och omsorg vara centraliserade, så länge de finansieras via skattemedel (vilket jag ytterst är emot), så man får storskalefördelar och likvärdighet.

Paula: Ganska bra förslag

”Grundläggande välfärd – såsom skola, vård och omsorg – ska vara likvärdig landet över. Jag finner det rimligt att huvudansvaret för detta därmed också handlar på riksnivå.”

Alla gymnasieprogram ska leda till högskolebehörighet

Hanna: Ganska dåligt förslag

Om du inte har förmågan att ta till dig utbildningen spelar det ingen roll vad den potentiella behörigheten är/blir. Det måste samhällsmässigt  vara viktigare att ha utbildningar för så många som möjligt, som kan leda till jobb, än att ge alla möjlighet till en potentiell behörighet som i praktiken inte kan uppnås. Facit av tidigare politik är att alla inte kan uppnå högskolebehörighet. Att återinföra detta är därför att i praktiken kasta ut dessa individer från gymnasiet, med sämre behörighet, inte bättre.

Paula: Mycket dåligt förslag

”Det är viktigt att alla gymnasieprogram ska gå att komplettera upp till högskolebehörighet för den som så önskar, men lika viktigt är att de yrkesförberedande programmen ska fokusera på just yrkeskunskaper och förbereda för arbetslivet.”

Antalet friskolor ska begränsas

Hanna: Mycket dåligt förslag

Det här är ett gissel pga att man inte kan bestämma sig för vilka regler som ska gälla. Man har reglerat sönder något som skulle kunna vara självreglerande på en fri marknad. Men eftersom friskolor skulle kunna vara den mer liberala lösningen på sikt så ser jag hellre en utveckling av fler friskolor och  färre offentliga skolor, än tvärtom.

Paula: Ganska dåligt förslag

”Nej, det ska inte vara en fast begränsning av antal friskolor. Däremot ska kommuner ha möjlighet att lägga in veto när de upplever att situationen inte är hållbar, och högre krav ska ställas på friskolor innan de tillåts öppna.”

Betyg i ordning och uppförande ska införas i skolan

Hanna: Ganska bra förslag

Eg. tror jag det precis som betyg i åk 1-3 är rätt irrelevant. De som skolkar kommer inte få bra betyg i ordning och uppförande, men dom kommer inte få bra betyg i några andra ämnen heller. Jag har svårt se hur det ska påverka deras motivation. Om betygen hade spelat roll för dem så hade de redan brytt sig. Åh andra sidan är jag inte emot att man kvantifierar saker som förmåga till samarbete och hjälpsamhet etc. Dvs. en nytolkning av ”ordning och uppförande” i positiv anda för en egenskap som faktiskt är väldigt viktig när man söker jobb.

Paula: Ganska bra förslag

”Jag ser gärna att man återinför ett betyg i ordning och uppförande, gärna ett snitt av betygsgraderingar som samtliga lärare ger. Dels tror jag att det kan bidra till utbildningsmiljön, dels tror jag att det renodlar övrig betygssättning till att faktiskt behandla kunskaper utan att väga in bedömning av elevens uppförande då det ges separat utrymme för detta.”

Vård och omsorg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården från landstingen

Hanna: Mycket bra förslag

Som jag sa ovan, staten bör sköta sina centrala uppgifter, så länge den har kvar det ansvaret.

Paula: Ganska bra förslag

”Precis som för skolans del ser jag positivt på att staten har huvudansvar för likvärdig sjukvård landet över. Dessutom finns i ett litet land som Sverige flera fördelar med samordning av den mer avancerade sjukvården och framför allt de stora universitetssjukhusen ser jag gärna i statlig regi bredvid nationella specialistcentra.”

Vårdnadsbidraget för småbarnsföräldrar ska avskaffas

Hanna: Mycket bra förslag

Jag är inte insatt i frågan, men jag är som grundinställning emot alla bidrag. Jag vill ersätta offentliga bidrag med privata försäkringar. Andra ska inte betala för ens ledighet genom tvångsfinansierade lösningar. En långsiktigt hållbar lösning är att ha försäkringslösningar som bär sina egna kostnader.

OM vi ska ha bidrag, så anser jag givetvis att man ska få välja själv om man vill ta hand om sina barn, eller betala någon annan för att göra det. Jag vill dock långsiktigt gärna se en avveckling av all dagisverksamhet och stöjer  allt för att motverka att barn i känslig ålder lämnas bort till främmande människor. Har man inte tid vara förälder så ska man inte skaffa barn. Föräldraskap ska inte outsourcas!

Paula: Mycket dåligt förslag (Extra viktig)

”Jag vill tvärtom höja och utveckla vårdnadsbidraget. Jag vill se ökad valfrihet gällande barnomsorg, där möjligheten att stanna hemma med barn eller låta en nära anhörig utöver föräldrarna stanna hemma, ses som ett fullvärdigt alternativ som också berättigar till stöd.”

Kommunernas hemtjänst ska kosta lika mycket oavsett var man bor

Hanna: Mycket dåligt förslag

Det här ska va självreglerande genom att verksamheten måste bära sina egna kostnader. Bor man ute i ingenstans så kommer det inte gå finansiera samma standard som i mer tätbebodda områden. Det är ett val och  en kompromiss man gör när man väljer var man bosätter sig. Billigare boende, mindre störande grannar, längre åka och handla, dyrare mat osv. Man kan inte både äta och ha kakan kvar. Man får ta det goda med det dåliga. Andra ska inte tvingas försörja både sitt egna dyrare boende i storstan och lantisars bekvämlighet. Det är djupt orättvist.

Paula: Ganska bra förslag

”Det är rimligt att sträva efter lika tillgänglig hemtjänst oavsett bostadsort, vilket rimligtvis också påverkas av kostnaden för densamma.”

Vinster ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård och omsorg

Hanna: Mycket dåligt förslag

Alla tillåts tjäna pengar på vård och omsorg, utom de som utför den, trots att samma skattepengar finansierar byggandet, kontorsvaror, el och vatten etc, som finansierar tjänsterna verksamheten utförs. Det är inkonsekvent! Varför ska den som bygger sjukhus få göra vinst, men inte den som driver sjukvården? Det är också en kvinnofråga, eftersom det huvudsakligen är män som bygger sjukhus och kvinnor som bedriver vård. Vilket ännu en gång demonstrerar varför vänsterns ”feminism” bara är på låtsas.

Paula: Ganska dåligt förslag (Extra viktig)

”Det bör även fortsättningsvis vara tillåtet med vinster, däremot bör regelverket stramas åt. Vinsterna bör ligga i rimlig relation till den totala omsättningen, inte minst inom de verksamheter som till fullo finansieras av skattemedel. Kvaliteten får aldrig urholkas och stora vinstuttag bör motivera en översyn av prisnivåer.”

Papperslösa flyktingar ska få fri vård

Hanna: Mycket dåligt förslag (Extra viktig)

Jag får ingen a-kassa om jag blir arbetslös och inte är med i a-kassan. Jag kan inte gå med i a-kassan om jag är arbetslös. Av samma anledning kan jag inte begära att andra betalar för min hälsovård om jag inte själv betalat in till den. Akut vård kan och bör ges, men i övrigt ska inte den som inte är medborgare ha rätt till vård, eftersom de helt enkelt inte ska befinna sig i landet från första början! Om ni slutar tänka med känslor och istället använder förnuftet som vuxna människor och ser till vad som är långsiktigt hållbart (det som sägs vara så viktigt när det kommer till miljön) så förstår de flesta att detta inte fungerar och dessutom är djupt orättvist mot de som följer reglerna. Det undergräver förtroendet för hela systemet, som jag förvisso i grunden är emot. Men så länge ni inte också vill avskaffa staten och välfärden, så får ni finna er i att jag inte tar er på allvar om ni inte är konsekventa, närhelst det känns känslomässigt jobbigt. Väx upp.

Paula: Mycket dåligt förslag

”Ingen ska nekas akut vård, men att ge den som vistas i landet utan tillstånd fri tillgång till vården leder fel, inte minst då det skulle innebära bättre villkor för den som bryter mot lagen än den som följer den. Jag vill dessutom påpeka att ”papperslösa flyktingar” är personer som stannat efter avslag på en asylansökan, asylsökande har redan tillgång till vården.”

Ekonomi och skatter

En förmögenhetsskatt ska återinföras

Hanna: Mycket dåligt förslag Extra viktig

Det här är socialism. Jag ska inte ens behöva förklara för liberaler varför förmögenhetsskatt är fel.

Paula: Mycket dåligt förslag

”Att beskatta omsättning och privata inkomster är en sak, att redan skattade tillgångar ska beskattas flera gånger om är bara fel.”

RUT-avdraget ska behållas som det är

Hanna: Mycket bra förslag

RUT-avdraget är inte ett bidrag. Det innebär att man får behålla mer av sina egna pengar och spendera dem på vad man själv vill. Den enda kritiken jag har är att fler tjänster borde ingå i RUT. Optimalt _alla_ tjänster.

Paula: Mycket bra förslag (Extra viktig)

”RUT-avdraget har både bidragit till att underlätta vardagspusslet för fler personer som fått råd att anlita extra hjälp hemma och, framför allt, hjälpt en bransch som tidigare präglades av svartarbete att bli laglig med många nya, växande småföretag.”

Statligt ägda bolag ska inte säljas

Ditt svar: Ganska dåligt förslag

Staten ska inte äga eller driva företag, men när stöldgods säljs så ska det göras på ett förnuftigt sätt, inte så det skapar ännu mer korruption.

Paula Bieler: Ganska dåligt förslag

”Det beror helt på vilket bolag det är, men att principiellt vara emot all försäljning är inget jag kan ställa mig bakom.”

Föräldraförsäkringen ska enligt lag delas lika

Hanna: Mycket dåligt förslag (Extra viktig)

Föräldraförsäkringen borde avskaffas och istället borde privata vårdnadshavarförsäkringar finnas, där inte bara föräldrar utan också far/morföräldrar och andra vårdnadshavare kan ingå.

Paula: Mycket dåligt förslag (Extra viktig)

”Verkligen inte! Föräldraförsäkringen är i min värld främst till för familjerna, för att barn ska kunna ha en förälder hemmavarande under sin första levnadstid, den är inte en jämställdhetspolitisk åtgärd. Alla familjer ser inte likadana ut och alla har olika förutsättningar och gör olika prioriteringar. Att via lag styra hur föräldraförsäkringens dagar ska fördelas innebär i värsta fall att dagar med en förälder närvarande tas från barnet, inte att bägge föräldrar får möjlighet att stanna hemma.”

Det ekonomiska stödet till glesbygden ska öka

Hanna: Mycket dåligt förslag

Återigen, låt allt bära sina egna kostnader. Om kommunerna fick behålla skatteintäkter av de resurser som de exploaterar, så skulle flera idag fattiga kommuner vara stormrika! De behöver inga bidrag, låt dem bara behålla sina egna resurser och sen spendera dem som de själva vill.

Paula: Ganska bra förslag

”På längre sikt bör givetvis målet vara att inget särskilt stöd ska behövas. För att säkra en stark och levande glesbygd kan det dock på kortare sikt vara bra med extra stöd, framför allt i form av olika sorters investeringar (till exempel på infrastruktur).”

Miljö

Dagens kärnreaktorer ska få ersättas med nya

Hanna: Mycket bra förslag

Även här ska verksamheten bära sina egna kostnader. I övrigt är det inte en politisk fråga, utan en teknisk och något som löser sig självt. Personligen tycker jag nästa generation kärnkraftverk verkar hoppfull och jag tror det är en betydligt mer rimlig väg till renare energi än vindkraft och annat trams som inte har någon potential alls i ett vindstilla och mörkt vinter-Sverige.

Paula: Mycket bra förslag

”Absolut! Kärnkraften är idag en av de mest stabila och säkra källorna till förhållandevis ren energi. Det är också en källa som det bör forskas vidare på, för att kunna tillvarata dagens kärnavfall och använda i framtida reaktorer, vilket dels skulle säkra energitillgången under lång tid framöver, dels hantera problemet med strålning från avfallet.”

Bensinskatten ska höjas

Hanna: Mycket dåligt förslag

Sa jag att jag är emot skatt? I den mån vi ändå har skatter ska de rimligen tas ut där de gör så liten skada som möjligt, men höga skatter på drivmedel som ändå ökar i kostnad varje år, är dumt och helt onödigt. Ännu en symbolisk fråga utan relevans i verkligheten, men med stor skada för den enskilde.

Paula: Ganska dåligt förslag

”Jag är generellt skeptisk till att använda beskattning som ett sätt att försöka styra individers val, men det är än mer fel när det handlar om val som i många fall inte går att välja bort. Hela Sverige ska leva, vilket innefattar gles- och landsbygd där många fortfarande är beroende av (bensindrivna) bilar.”

Stödet till vindkraften ska tas bort

Hanna: Ganska dåligt förslag

Här klickade jag fel. Jag vill naturligtvis ta bort allt stöd till vindkraften. Den ska bära sina egna kostnader (dagens tema) och dessutom skapar produktionen av vindkraftverk mycket mer utsläpp än kärnkraften, så den är ännu ett exempel på symbollösningar som i praktiken bara skadar och främst syftar till att ge okunniga människor känslan av ett renare samvete. Inte faktiskt lösa problem i verkligheten. Trams!

Paula: Mycket bra förslag

”Vindkraften lever idag endast tack vare subventionerna. Då den dessutom är en energikälla som knappast är stabil, vars tillverkning, uppförande och verksamhet orsakar miljöproblem både direkt och indirekt ser jag ingen anledning alls till fortsatt subvention.”

Det ska skjutas fler vargar i Sverige

Hanna: Ingen åsikt

De som vill ha vargar kan föda upp dem och ha dem på mark de själva äger och ställas till svars om deras vargar sedan dödar eller skadar andras människors djur. Om man inte vill ta ansvar för vargar så ska man inte kräva att någon annan tvingas betala och se sina djur dödade, för att det känns lika mysigt som en disneyfilm vid tanken att det skulle finnas riktiga vargar någonstans i Sverige där man inte själv bor och påverkas av dem. Ännu ett exempel på att människor inte vill ta ansvar för sina handlingar. Sen kan ägarna skjuta så många vargar de vill eller inte vill.

Paula: Ganska dåligt förslag

”Jag vill hellre se en reglering där det ges bättre förutsättningar för säker skyddsjakt än ett mål om antal skjutna vargar.”

Invandring och integration

Det ska vara möjligt att söka asyl till Sverige på svenska ambassader utomlands

Hanna: Mycket dåligt förslag (Extra viktig)

Den här frågan är så dum att jag eg. inte ens vill ge den respekten av ett seriöst svar. Jag ska inte behöva förklara för någon över fyra år, varför man inte kan låta vem som helst i hela världen med möjlighet att ta sig till en svensk ambassad att söka asyl i Sverige. Men jag nöjer mig med att påpeka att redan utan denna möjlighet håller migrationsverkets verksamhet på att fullständigt kollapsa eftersom de inte kan hantera alla asylsökande vi har idag, när folk måste resa till Sverige och ofta betala hundratusentals kronor för att smuggla sig hit.

Paula: Ganska dåligt förslag

”Jag kan sympatisera med tankarna bakom förslaget men ser det som praktiskt ogenomförbart att lägga ett sådant ansvar på våra ambassader, inte minst i situationer där många personer snabbt behöver hjälp att föras i säkerhet.”

Färre flyktingar ska få stanna i Sverige

Hanna: Mycket bra förslag

Eftersom ”flykting” idag betyder ”alla som vill bo i Sverige och få garanterad livslång försörjning på skattebetalarnas bekostnad” så – JA.

Paula: Ganska bra förslag

”Det är egentligen en felformulerad fråga. Det handlar inte om att färre ska ”få” stanna, utan att färre ska söka sig hit, att flyktinghjälp och flyktingströmmar styrs om till bättre och mer effektiv hjälp i krisers närområden. Asylrätten i Sverige ska inte urholkas.”

Det ska lagstiftas om att alla kommuner ska ta emot flyktingar

Hanna: Mycket dåligt förslag

”Alla” är tydligen för mångkultur och massinvandring, så länge de inte själva måste betala för den eller bo i den. Detta demonstrerar ännu en gång vikten av att all verksamhet bär sina egna kostnader, att människor måste växa upp och sluta tro att man kan vara för saker och sen inte behöva ta ansvar för dem, utan låta ”någon annan betala” och samtidigt tycka sig ha rätten att känna sig god för detta ställningstagande. Väx upp! Ni resonerar som barn, utan konsekvenstänkande och helt på magkänsla och när någon påpekar detta så blir ni arga och vädjar till känslor och hotar med stigmatisering. Ni är bortskämda prinsessor som tror hela världen fungerar efter principen ”pappa betalar”. Och ni har mage vara stolta över detta!

Paula: Mycket dåligt förslag

”Visst vore det bra med en mer jämn fördelning av flyktingmottagandet, men det går inte att lagstifta fram vilja och möjlighet att organisera ett bra mottagande. Då dessa saker är en nödvändighet för att få ett välfungerande system går det heller inte att förvänta sig bra resultat med tvång.”

Polisen ska aktivt söka upp och avvisa asylsökande som fått avslag

Hanna: Mycket bra förslag (Extra viktig)

Lagstiftning bygger inte på att man följer lagen om man känner för det, om det inte känns för jobbigt. Bestäm er. Antingen har vi reglerad invandring och låter polisen beivra de som bryter mot lagen, eller så har vi inte det. Ni kan inte ha och äta kakan. Ännu en gång ett exempel på inkonsekvent magkänslo-resonerande. Att göra rätt är inte att alltid göra det som känns lättast. Det är oftast tvärtom det som känns jobbigt för stunden som är det långsiktigt riktiga. Sluta resonera som barn.

Paula: Mycket bra förslag (Extra viktig)

”I en rättsstat ska lagar, regler och beslut följas. Det är för mig självklart att även avslagsbeslut på asylansökningar ska verkställas, och att det när så inte sker frivilligt faller på polisen att säkra detta.”

Övriga frågor

Sverige ska lämna EU

Hanna: Mycket bra förslag (Extra viktig)

Jag är helt emot EUSSR, eftersom det är ett socialistiskt projekt som inte bygger på frihet, utan på att skapa insiders och outsiders och gynna insiders på outsiders bekostnad. Fri handel uppstår när staten slutar reglera den. Inte genom att utöka regleringarna till att omfatta ännu fler länder. Det finns ingenting liberalt i detta. EU är fantasin att alla kan få sin önskelista att bli verklighet i ännu ett politiskt organ, där de styrande inte har någon förankring hos befolkningen, vilket är både antidemokratiskt och farligt för freden. EU går emot allt det påstår sig vara för.

Paula: Mycket bra förslag

”Så som EU är idag, med beslutandemakt som ligger ovanför medlemsstaternas makt, vill jag att Sverige ska lämna unionen. Det slutgiltiga ordet över vilka regler som ska gälla i Sverige ska nämligen alltid ligga hos politiker valda i Sverige, av svenska medborgare. Ingångna avtal ska alltid vara på en mellanstatlig nivå.”

Sverige ska satsa mer på försvaret

Hanna: Ganska bra förslag

Vi kan inte ha en stat och därmed grunden för demokrati, om vi inte kan försvara våra nationsgränser. Så länge inte våra omgivande länder inte naturligt delar våra grundläggande värderingar och respekterar våra gränser, måste vi ha försäkringen som ett försvar innebär. Men detta försvar bör bygga på gerillataktik och på en beväpnad befolkning, likt Schweiz försvar. Inte på en armé som används för att anfalla andra länder i nån slags förebyggande syfte, när all erfarenhet talar för att det tvärtom bara ökar hotet mot oss som nation, såväl som för människorna i länderna vi krigar.

Paula: Mycket bra förslag Extra viktig

”För mig är Sverige behöver en stark försvarsmakt, och att försvarsmakten för att vara stark behöver mer resurser. Betydligt mer än vad som ges idag.”

Sverige ska bli medlem i NATO

Hanna: Ganska bra förslag

Här är jag ganska kluven och inte så påläst. I princip håller jag med Paulas formulering här. Det vore bra på kortare sikt, men kanske inte på längre. Men vi kan väl gå ur NATO i framtiden om det vore så?

Paula: Ganska dåligt förslag

”Även om ett medlemskap i NATO på ett sätt skulle vara bra ur säkerhetspolitisk synvinkel, inte minst med tanke på försvarsmaktens skick idag, så är det för mig viktigt att Sverige självt ska få avgöra när och på vilka villkor svenska styrkor skickas på militära insatser. Dagens samarbete på diplomatisk bas bör upprätthållas och ett medlemskap undvikas.”

Det ska vara fri entré till statliga museer

Hanna: Ingen åsikt

Jag tycker inte vi ska ha statligt finansierade muséer. Och jag gillar verkligen gå på muséer, men jag har svårt tro att de som inte skulle ha råd betala verkligen spenderar mycket tid på muséer. Då tycker jag avskaffandet av subventionerande av finkultur är en betydligt viktigare fråga. De kan betala sin jävla opera för egna pengar.

Paula Bieler: Ganska dåligt förslag

”Det är en fin tanke, och på ett principiellt plan kan jag sympatisera med att det vi äger gemensamt också ska vara tillgängligt för oss alla, men rent krasst prioriterar jag andra områden framför avgiftsfria entréer till museum för samtliga, åtminstone i dagsläget.”

Upphovsrättsskyddat material från internet ska fritt få laddas ner för eget bruk

Hanna: Mycket bra förslag

Som tidigare pirat är det förstås självklart att svara såhär. Upphovsrätt av digitalt material går inte beivra och därför är det direkt rättsosäkert att åtala slumpvis valda privatpersoner som inte tjänar några pengar alls på att dela med sig av saker på nätet. Det är en fråga om vad som fungerar i verkligheten och vad jag vill leva i för samhälle. Jag vill inte ha en polisstat och ett övervakningssamhälle för att skydda affärsmodeller som inte fungerar i ett Internet-samhälle.

Paula: Ganska bra förslag

”Jag är tveksam till upphovsrätten som helhet och rimligheten i att något som producerats en gång och kan mångfaldigas utan produktionskostnad berättigar till ersättning för varje enskild kopia. Är det verkligen rätt att tillskriva någon äganderätt till idéer, information eller melodier? Vad gäller just att ta del av upphovsrättsskyddat material privat ser jag flertalet praktiska problem med att försöka upprätthålla en lagstiftning där nedladdning ska spåras.”

Polisen ska kunna begära ut uppgifter om privatpersoners internet- och telefontrafik

Hanna: Ganska bra förslag

Ja, om det vore så att det bara användes för grova brott och inte samlades in i bulk, så vore det förstås helt okej. Problemet är ju att man inte verkar ha något intresse av att sätta upp ett system som har kontroll av maktutövarna på det sätt som makt ska fördelas och har gjorts sedan Upplysningen. Och klarar ni inte ta ansvaret så ska ni inte ha makten.

Paula: Ganska bra förslag

”Att kunna spåra kontakter och informationsflöden har under lång tid varit en viktig del i polisens utredningsarbete. Givetvis bör det ställas krav på skälig misstanke och liknande, men det är för mig lika klart att möjligheten måste få finnas kvar.”

Gårdsförsäljning av vin ska tillåtas

Hanna: Mycket bra förslag

Ja och alkoholmonopolet bör avskaffas.

Paula: Mycket bra förslag

”Det syfte som motiverar systembolagets alkoholmonopol är hedervärt, men det hotas inte heller av att enskilda vinproducenter får sälja sina produkter direkt från gården. Att tillåta gårdsförsäljning, givetvis med lika noggranna kontroller som för annan alkoholförsäljning, ser jag alltså som en separat fråga, som kan stärka inte minst lokal turism och låta en ny näring växa fram och blomstra.”

För att se mina svar och Paulas i sin helhet, besök SVTs valkompass: http://www.svt.se/nyheter/val2014/guide/kompass/svt/resultat/NU6kKsnE