Obamas tal vid White House Correspondents’ Dinner

httpvh://www.youtube.com/watch?v=ZlJG5mpsyvI