Live: TPB-rättegången #7 – Igång igen!

 • Åklagaren ska försöka förklara hur bitttorrenttekniken fungerar. Det ska bli intressant att höra…
 • Roswall är nostalgisk och berättar om fildelningen på BBS:er på 90-talet. Han glömmer nämna fildelningen innan dess, via disketter och den analoga ”fildelningen” i form av blandband innan dess. Och att upphovsrättsindustrin försökt stoppa varenda teknikframskridning som skett, betamax-videon, Napster, mp3-spelaren… Det kunde ju varit intressant att nämna, för att få perspektiv.
 • Roswalls förklaring: Torrént-filen [uttalas eg. ‘torr-änt’, ordet är engelskt] är en fil som delar upp något i flera delar. Torrénten innehåller information om dessa delar. Hänvisning till en tracker ingår också, som ä nödvändig för att fildelningen ska funka. Trackern håller reda på vilka andra som fildelar samma innehåll som torréntfilen…
  Torrént-filen måste hämtas nånstans ifrån, t.ex. The Pirate Bay. Man vet inte om filen man laddar ner faktiskt är det man förväntar sig.
  Filen öppnas i en klient [t.ex. uTorrent], klienten kontaktar trackern och frågar efter vilka andra som fildelar samma innehåll och får till svar de IP-adresser som fildelar samma innehåll. Klienten kontaktar dessa andra användare.
  En seeder är en person som har hela verket [sic*] och som tillgängliggör detta vid det nämnda tillfället. Denna seeder behöver inte vara personen som ursprungligen tillhandagjorde verket ifråga.

*Det är inte alls säkert. Bara du har 1 del nedladdad så kan denna seedas. Du seedar alltså det du har, oavsett hur stor del av det totala verket denna del utgör. Detta är problematiken i torrent som gör det så svårt att bevisa upphovsrättsbrott, eftersom det är svårt säga en gräns för hur många delar som måste delas för att det ska uppnå verksgrad, dvs bli kriminellt. Det är lite anmärkningsvärt och samtidigt typiskt, att åklagaren inte förstått detta, alternativt försöker sprida förvirring genom att ljuga om detta tekniska faktum.

 • Roswalls förklaring, forts. The Pirate Bay är trackern, spridningen görs via användarna, men The Pirate Bay tillhandahåller torréntfiler.
Seeda ofullständigt verk...
Seeda ofullständigt verk går visst...
 • Petter Ericson

  Så länge du inte har hela filen så är man enligt bt-terminologi leecher/peer. Seeder är endast de noder som har hela filen.

  Uppladdning sker däremot generellt hela tiden när man har en del som någon annan inte har.

 • Petter Ericson: tack för förtydligandet!

 • Bosse

  Åklagaren tar det bara pö om pö. Han var medveten om att man laddar upp så fort man har något, vilket han också beskrev några sekunder senare. Slappna av, tjejen. Det blir så jobbigt för dig om du ska hacka på precis allt åklagarsidan säger.

 • Om han sa att man laddar upp, så fort man laddar ner, så undgick det mig.

  Det jag hörde var att han syftade tillbaka på att seedningen tar vid när man laddat ner verket. Det är korrekt semantiskt, i o m att som ovan förklaras, att det inte kallas för seeding innan, men utdelningen, uppladdningen, sker från första stund. Det är missledande formulerat dock, om man får det att framstå som att så inte sker förrens allt är nedladdat. Vilket vad intrycket jag tycker att han gav.

  Det är viktigt att poängtera detta, eftersom skillnaden mellan den formen av fildelning som personer har dömts för (DC) skiljer sig mot torrenttekniken på en här punkten.

 • unauthorized translation

  The prosecutor will try to explain how bittorent technology works. This will be interesting.

  Roswall is nostalgic and tells us about filesharing on BBS in the ninties. He forgets to mention filesharing before that, by means of floppies, and the analog ”file sharing” by mixtapes before that. And that the copyright industry has tried to stop every technical step on the way, the betamax video, Napster, mp3 players… That would have been interesting to mention, to put it in perspective.

  Roswalls explaination: the torrént file [should be pronounced ”torrent”, it’s an English word] is a file that is split into several parts. The torrént contains information about these parts. Reference to a tracker is also part of it, which is necessary for file sharing to work. The tracker keeps track of which other people share the same content as the torrént file.

  The torrént file has to be fetched from somewhare, e.g. TPB. You don’t know if the file you download actually is what you expect.

  The file is opened in a clilent, e.g. uTorrent, which contacts the tracker and asks who share the same content. It gets in reply the IP adresses that share the same content. The client contacts these users.

  A seeder is a person who has the whole work [sic*] and who broadcasts this at the given moment. This seeder doesn’t need to be the person who initially made the work availiable.

  [* This is not necessary. If you only have 1 part availiable it can be seeded. You seed what you’ve got, no matter how large part of the total work this is. This is the problem of torrents which makes it hard to prove copyright infringement, because it is difficult to name the limit for how many parts that have to be shared to obtain a work, i.e. to make it a criminal offence. It is worth noting, and very typical, that the prosecutor doesn’t understand this, or tries to spread confusion by leaving out this techincal fact.]

  Roswalls explaination continued. TPB is the tracker, spreading is done by the users, but TPB deploys the torrént files.

 • Sebastian Weil

  BSG-nörd! :)

 • Sebastian Weil: Oh ja! ;D