Live: TPB-rättegången #10 – Kronologisk beskrivning…

Åklagaren komplimerar Gottfrids Neijs programmeringsfärdigheter och går igenom historien bakom The Pirate Bay, hur den vuxit fram till att bli världens största torrentsite. Allt detta kan läsas om i boken Piraterna. De svenska fildelarna som plundrade Hollywood. Jag planerar för övrigt, som tidigare nämnt, få klart ljudboken tills imorrn!

Det görs förstås en del påståenden som åklagaren menar är sanna, men som ska bevisas för att avgöra skuldfrågan, dvs om de åtalade kan anses skyldiga till det åklagaren påstår att dom gjort. Därför får beskrivningen som åklagaren gör, tas lite med en nypa salt, förmodar jag.

Peter Sunde sägs ha haft översyn över programmeringen som gjorts med förnyelsen av The Pirate Bay, för att möta den ökade efterfrågan på siten. RixTelecom köper in ny utrustning som anträffas hos The Pirate Bay (vid tillslaget, förmodar jag). Dessa datorer är bokförda hos RixTelecom. Juni 05 lanseras den nya uppdaterade siten.

Upphovsrätten förändras, det ska bli olagligt med uppladdning av filer. Karl Lundström sägs bli orolig och vill överväga flytta verksamheten utomlands. Webhotell i Ryssland övervägs. Verksamheten stannar i Sverige, konstaterar åklagaren, detta i Augusti 05.

Daniel (Israelen som sköter annonseringen) vill ingå avtal med TPB-gänget. Aktier ska delas ut till en extern part, 8,5%, via konto på Virgin Islands, som åklagaren menar är Karl Lundström.

Pratet är monotomt och går sakta. Jag har svårt hålla fokus.

Pengarna når ett konto, reggat av ett företag, som ägs helt av Karl Lundström. I April 2006 får Lundström pengar från detta företag, som avser den tidigare överföringen. Swartholm Warg har fått pengar från annonsföretaget i Israel. Fredrik Neij får tre överföringar. Detaljer kommer senare. 1,2 miljoner totalt, uppges detta uppgå till, om jag förstår rätt.

I April skickar Lundström ett mail med förslag på nya tjänster till TPB. Peter Sunde åker till Israel och träffar Daniel. En principöverrenskommelse träffas, 100 000 USD ska det kosta att få annonsplatser på TPB. Daniel har ägnat sig åt andra länder än norden för att sälja annonsplatser. Ensamrätten för försäljning norden ligger hos Eastpoint Media…

Tre timmars sömn i natt gör sig påmint. Har jag missat nåt väsentligt ber jag om ursäkt. Bidra gärna i kommentarsfältet om du tycker jag missat nåt viktigt!

Bryter för lunch. Forts. 13:15.

Jag ska kissa, laga mat och samla kraft för eftermiddagen. Kanske en chokladkaka för att hålla sig vid liv resten av dagens rättegång?

 • nef

  Rättelse: Det var Fredrik Neijs programmeringsskicklighet som Roswall berömde.

 • Oh, var det? My bad. :$ Sömn, som sagt. >_<

 • unauthorized translation

  The prosecutor complements Fredrik’s programming skills and goes through the history of TPB, how it grew into the world’s largest torrent site. All this can be read in the book ”Piraterna. De svenka fildelarna som plundrade Hollywood” /—/

  Of course some claims are made that the prosecutor regards as true, but which have to be proven to determine the question of guilt, i.e. if the persecuted are to be seen as guilty. Therefore the description from the prosecutor has to be taken with a pinch of salt, I suppose.

  Peter Sunde is said to have had oversight of the programming done in renewing TPB, to meet the increasing demand. RixTelecom buys new equipment that is found at TPB (at the raid, I suppose). These computers are accounted for at RixTelecom. In june 05 the new updated site was launched.

  The copyright law changes, it becomes illegal to upload files. Karl Lundström is said to get worried and want to consider to move abroad. Web hotels in Russia are considered. TPB stays in Sweden, the prosecutor notes, this in August 05.

  Daniel (the Israeli who runs the advertising) wants to make a deal with TPB. Stocks will be handed out to an external part, 8.5%, by an account on Virgin Islands, that the prosecutor says is Carl Lundström’s.

  The talk is monotonous and moves slowly. I have a hard time focusing.

  Money goes to an account, registred with a company, owned entierly by Karl Lundström. In april 2006 Lundstrom gets money from this company for the earlier transfer. Swartholm Warg has gotten money from the Israeli advertising company. Fredrik Neij gets three transfers. Details come later. This is claimed to add up to 1.2 millions in total, if I understand correctly.

  In April Lundström sends a mail suggesting new services to TPB. Peter Sunde goes to Israel and meets Daniel. A principal agreement is reached, 100 000 USD will it cost to get advertising space at TPB. Daniel turns to other countries than Scandinavia to sell advertisements. The sole right for advertising in Scandinavia belongs to Eastpoint Media.

  /—/

  Break for lunch.