Live: TPB | Dag 9 #3 – Danowskys slutplädering

– Danowsky

Danowsky utvecklar vad åtalet handlar om, om upphovsmän ska ha rätt till sitt leverbröd så som upphovsrätten avser ge dem. Har den verksamhet personerna bakom TPB drivit genom TPB stridit mot lagen? Att det finns fler liknande tjänster är oväsentligt menar Danowsky. Likaså jämförelser med Google. Att andra begår brottet gör ingen skillnad för huruvida de åtalade ska fällas eller inte.

TPB gör samma sak som legala tjänster – ger möjligheten att få hem ett skivalbum man är intresserad av. En väsentlig skillnad finns, att de tar betalt genom annonser och inte av den som laddar ner. De betalar inte rättighetshavarna något för de dom [TPB] tillgängliggör, säger Danowsky.

Danowsky erkänner att mätaren som finns har en viss osäkerhet, vilket SKL uppgivit. Men han hänvisar till tidigare domar kring t.ex. gramofonutlåning och menar att skadeståndsanspråken som gjordes därför är rimliga.

Sedan beskriver han vad han menar är TPBs verksamhet:

”De dom åtalade har gjort, med ekonomiskt och strategiskt bistånd av Lundström, är att skapa en databas med tillgänglighet var som helst i världen att med få enkla steg, utan ersättning till rättighetshavarna tillgodogöra sig samma värde som innehavet i elektronisk eller fysisk form, av exemplar som albumen innebär. De har medverkat till att klippa av det sista och nödvändiga steget i rättighavarnas kedja. Möjligheten att få betalt.

Verksamheten är ägnad för att skapa stor skada. Genom systematik, ihärdighet och det klara ställningstagandet att strunta i rättighetsfrågorna så ökar man typskador för rättighetshavarna. Kostnader för marknadsföring, uteblivna intäkter som hämmat utveckling för nya artister, godwillförluster, minskad vilja att… ”

[streamen dör, byter till SR]

Sedan kritiserar Danowsky Roger Wallis hyllade vittnesmål.  ”…hans professur är avsedd att sänka trovärdighet åt något som närmast är att se som ett debattinlägg. Hans föreställningar om skivindustrin blev uppenbara.”

Danowsky fortsätter med:

”Skivindustrins utveckling i framtiden är inte avgörande för skadestånden. Relevansen ligger på ett annat plan. Utgångspunkten är marknadspriset, frågan om de som laddat ner skulle köpt är en fråga om kausalitet, inte en fråga om ersättning. Om jag vill ha en viss inspelning och fått den gratis, kommer jag då köpa den? Det är inte förbjudet för domstolen att använda sunt förnuft.”

Music Lessons är ett politiskt instrument menar Danowsky. Han citerar ur den och resonerar kring förhållandet mellan uteblivna köp och fildelning.

Vid tillslaget blev det tydligt genom manifestationen som hölls, där Neij förklarade, med talskrivarhjälp, vad TPB var säger Danowsky och fortsätter: ”TPB beskrevs som ett fildelningsimperium.” Danowsky citerar ur talet; ”Vi ska fortsätta håna deras hot och löjliga försök att stoppa oss”.

Peter Sunde är delägare i TPB, vilket framgår av Random Media, menar Danowsky. ”Som talesman talar han världen runt om TPB som ett bibliotek. Att upphovsmän bemöts illa framgår av TPBs websida. Detta rimmar illa med i rätten gjorde försök att framstå som mindre vetande om vad TPB innebär för rättighetshavarna.”

Att de var medvetna och likgiltiga, eller närmast entusiastiska över mängden upphovsrättsskyddat material, är det relevanta, säger Danowsky.

Danowsky fortsätter såga försvaret:

”Rättighetshavarna borde vänt sig till fildelarna, har sagts. IPRED verkar ha undgått dem. Rättighetshavarna har inte kunnat kontakta dem som uppmanats och inspirerats av TPB att medverka till tillgängliggörande av material de inte haft rätt till. Att bara ha IP-adress räcker ju inte för att få kontakt. Detta är ett villospår. Var och en svarar för sitt. En identifierad uppladdare behövs inte för medverkansansvar. Man försöker lägga skulden på brottsoffret, rättighetshavarna, för att de inte skulle gjort vad som skäligen ankommer på dem för att minska skadan av TPBs verksamhet. Ist för att stå för det man gjort rakryggad, att organisera en kommersiell websida, med tjänster för att tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material i största möjliga omfattning.”

”Att TPB skulle va ideellt motsägs effektivt av annonsering, avtal, skatteplanering, varumärkesbyggandet. T o m av försäljning av tshirts. Avsikten är att tjäna pengar på verksamheten som bygger på att musik, film och tv-program tillgängliggörs genom dem utan ersättning för upphovsrättshavarna. Om vi haft ett straffskadestånd skulle ersättningskraven varit mycket höga redan på denna grund.”

*Pause diskuteras. Man är överrens om att fortsätta till 12:15-12:30.

Revisionsfirman har redovisat sätt att beräkna skadestånd som bör utgå, säger Danowsky men erkänner att det finns ingen absolut sanning för detta, det finns betydande osäkerhet hur stor den verkliga skadan är. Danowsky menar att detta är typiskt för just upphovsrättsliga skadestånd. Man kan aldrig i bestämmandet av skadans omfattning relatera till en objektiv sanning. Skadeståndsprövningen måste dock göras på samma sätt som om det rörde ett civilmål.

Upphovsrättslagen har ställts inför prövningar pga teknikutvecklingen säger Danowsky. ”Ofta har det räckt med en tillämpning. Det kan va intressant gå tillbaka till vad som skrevs i propositionen 1992 när det handlade om skärpta åtgärder mot upphovsrättsintrång och strafflatituden vidgades. Departementschefen skriver, (fritt citerat) ”piratkopiering medför skadeverkningar i flera hänseenden, upphovsmän, konstnärer drabbas och producenter.” ”Inom både film och musik ger inte alla produkter förtjänst, i sånna förhållande gäller att de som ger vinst finansierar andra produkter”. Detta är utbytbart mot fildelningen, vår tids piratkopiering. Den stora likheten med effekterna av den olagliga fildelningen framgår av det departementschefen skrev.

Ny teknik innebär idag tillgängliggörande genom så som är presenterat i det här målet. Om nåt ser ut som medverkan till tillgängliggörande., presenteras som tillgängliggörande och har effekt som tillgängliggörande så är det ett tillgängliggörande. När det sker utan rättighetshavarnas medgivande så är det ett upphovsrättsintrång.”

Danowsky hänvisar till utländska domar där det fastställts att torrentfilerna representerar verket och att uppladdning av torrentfil är ett upphovsrättsintrång. Detta har gjorts med TPB som jämförelse. Därför menar han att själva TPB själva då rimligen borde dömas.

Ansvarsfrihet enligt E-handelslagen diskuterar tjänsterna detta rör. Danowsky understryker att det är en uppgift för domstolen att pröva dess tillämpling. Om TPB är att anse som ‘värdtjänst’, då finns det i proposition och ingress för direktivet klart uttalat att en sån verksamhet som är ägnad att skapa upphovsrättsintrång att bortse från rättighetshavares intressen, inte ska åtnjuta den skyddshamn som ehandelsdirektivet kan ge för mellanhänder. Danowsky säger; ”Det kan verkligen ifrågasättas om TPB ska anses som mellanhand. De har aktivt och som enda syfte uppmanat till och möjliggjort upphovsrättsintrång. Det var aldrig syftet med E-handelslagen.”

Danowsky fortsätter:

”Målet gäller tillgängliggörande, ‘tillhandahållanden på begäran’, i detta är Sverige bundet av internationella åtaganden. Sverige har skrivit på konventioner att säkerställa rättighetshavarnas intressen. Ansvarsbedömning och ersättningsberäkning ska göras i enlighet med dessa åtaganden.

Den tekniska utvecklingen kräver att reglerna tillämpas i enlighet med internationella åtaganden och i enlighet med sina syften.

Den teleologiska tolkningsmodellen är sällan så relevant som när det gäller att bedöma teknik och effekter utifrån det givna skyddsintresset. Den upphovsrättsliga regleringen möter den tekniska utvecklingen, skadorna blir stora och det blir extra angeläget att tolka lagstiftningen teknikneutralt så syftet upprätthålls. Det har svenska domstolar ställts inför tidigare och löst då, genom att låta skyddet få sin bärighet och sin kraft. Skivbolagen förutsätter att domstolen gör det den här gången också.”

*Pause för lunch