Live: TPB | Dag 9 #2 – Roswall slutplädering

– Roswall slutpläderar

Roswall menar att huvudregeln för att svensk domstol ska döma efter svensk lag, ska brottet ha begåtts i Sverige. Det framgår också att det anses begånget där handlingen företogs och där effekterna av handlingen har inträffat. Åtalet gäller tillgängliggörande, säger Roswall och att det har skett med hjälp av TPBs datorsystem. Detta har varit placerat i Sverige. Tillgängliggörandet sker därmed från Sverige. Alltså är brottet begånget i Sverige. Den person som suttit utomlands och gjort saker som påverkat, har också begått brott i Sverige. Den svenska upphovsrättslagen är tillämplig på de verk som avses i åtalet. Principen om nationell behandling gäller, svensk lagstiftning ska alltså tillämpas, även om andra regler gäller i andra inblandade länder.

Den första åtalspunkten gäller ‘medhjälp till tillgängliggörande av verk, genom överföring på Internet’. Roswall argumenterar att:

”Vid bedömning ska man se bortom teknisk konstruktion, effekten är det viktiga. Det är inte bittorrenttekniken i sig som är inför rätta. Utan att vissa människor använt den på ett sätt som kränker svensk upphovsrätt. Åtalet gäller konkreta verk, inte torrentfiler i allmänhet. Filer till de här konkreta verken.”

Sedan fortsätter Roswall:

”Tillgängliggörande med hjälp av TPBs webplats och tracker och enbart med hjälp av TPBs tracker gör jag skillnad på. För straffansvar krävs inte att den som laddar upp på TPB är den förste att ladda upp det någonsin, eller först på TPB eller att TPB är enda platsen där torrenten finns tillgänglig. Uppladdningen är ett självständigt tillgängliggörande.”

Roswall gör en analogi med IP-adresser och telefonnummer. Han menar att trackern motsvarar en telefonkatalog som söker automatiskt, ist. för att användaren själv letar IP-adresser manuellt. Trackern är därför väsentlig för tillgängliggörandet. (Hur var det nu med åtal mot teknik som nämdes nyss?)

Eftersom trackern är öppen medverkar man till spridandet av fler torrents än de egna som finns lagrade på TPBs webplats, menar Roswall. Den öppna trackern gör också att de egna torrents:en överlever längre och nedladdningshastigheten ökar. Externa användares nummer på räkneverken har medverkats till genom trackern, alltså ska antalet inte räknas ner. Roswall menar också att tillgängliggörande av torrenten är ett tillgängliggörande av verket.

”Har verken som torrentsen pekar på varit tillgängliga hela perioden som avses? De var tillgängliga vid den tidpunkt då nedladdningen gjordes för bevissäkring. Övrig tid, framgår av Gottfrids vittnesmål att gallringsprogrammet på siten tog bort torrents som inte användes. Därmed kan man hålla för visst att det torrents som togs i beslag fungerade vid den tidpunkten. Annars hade de varit borttagna. Några hade tagits bort, dessa är begränsade från uppladdning till tidpunkten för nedladdningen.”

Det är bara TPBs tracker som kan uppdatera räkneverket, konstaterar Roswall. Sedan fortsätter han:

”Det krävs för medverkan att man främjar med råd eller dåd. Det måste inte vara något som med betingelse medför brott, det kan vara att inte göra något alls, om det påverkar personen till att se det som något positivt.

Medverkansansvaret är tämligen långtgående i svensk rätt. TPBs medverkande är främjande genom lagringsfunktionen av torrents, sökfunktionen, möjlig nedladdning av torrents och trackerfunktion. Räcker detta, undrar Roswall. En tracker kan jämföras med en anslagstavla. Man kan jämföra TPB med en anslagstavla, eller en BBS. I tidigare fall prövades den ansvarige för BBSen som huvudgärningsman. I detta fall är det systemägare/systemoperatör som ska prövas för medverkan.

Om mellanhanden medvetet främjar spridning av olovligt material har de uppsåt”, menar Roswall.

Neij och Svartholm Warg har ansvarat för det som beskrivs i gärningsbeskrivningen. Neij har svarat för teknisk drift och domänregistrering, Warg har ansvarat för teknisk drift och fakturering av Eastpoint Media. Sunde har också varit medverkande, menar Roswall, då han har köpt och använt lastbalanserare, utformat websidan, kommit med förslag att utveckla tjänsterna, skött kontakt med svenska annonsörer, fakturerat Eastpoint avs. annonsering på TPB och bildandet av bolaget Random Media, vars enda syfte är att utveckla TPB.

Sunde har ett övergripande ansvar för vad som händer i Sverige, som den som ”sparkar på de andra”. Alltså har Peter ett formellt ansvar, menar Roswall. Utredningen visar att Lundström har finansierat rörelsen. Han har tillhandahållit datorer och gratis Internetaccess.

”Att Neij betalt genom att avstått lön låter som en uppenbar efterhandskonstruktion. Lundström har organiserat planerade flyttar till Ryssland eller Argentina. Att han deltar även efter 2005 genom att få pengar och resultatrapporter, via Neij visar att han fortsatt efteråt är aktiv. Lundström har varit en strateg som medverkat till att utveckla tjänsterna på TPB.”

Roswall säger också att Lundström hade uppfattningen att syftet var att underlätta piratverksamhet, vilket han fick beskrivet av Neij. Neij var också den som registrerade domänen. Logotyp osv visar att syftet var piratverksamhet, det blir rätt uppenbart, tycker Roswall. Lundström fick också besked från sin affärsjurist att verksamheten skulle bli olaglig. Rättighetsinnehavare gjordes till åtlöje på websidan. Det är därmed uppenbart att det finns uppsåt hos var och en. Försvaret kommer mena det inte finns uppsåt till just de verk som gäller i åtalet, säger Roswall men fortsätter; ”Det krävs dock inte uppsåt för exakta verk, det gäller att de är likgiltiga i förhållande till just den effekten.”

Roswall menar att utifrån uppskattade annonsintäkter blir vinsten 11,6 miljoner kronor. Gottfrid räknar drift till 800 000 kronor, inkl datorer. Även om man dubblar det och räknar på 1,6 miljoner, så kvarstår en nettovinst på 10 miljoner kronor. Antal annonser kan variera, även om man drar bort 50%, blir det 5 miljoner. Vida mer än de 1,2 miljoner kronor som baseras på Oded och fakturering som gjorts i Sverige.

”Det är inte en ideell verksamhet. Det är en ren affärsverksamhet. Geschäft.”

Roswall argumenterar att det är en välplanerad verksamhet som medfört stor skada, med uttalad arbetsfördelning, som delvis skett i bolagsform.

Roswall forts. med att beskriva att det är omöjligt sätta åt fildelare, IP-adresser är det enda som identifierar denne, och de kan bara nås hos ISP, men de är skyddade av sekretess. Det blir bara böter eller villkorlig dom. Polisen kan alltså inte få ut abonnentuppgifter. Då blir konsekvensen av lagregleringen att det inte går att utreda exemplarframställning, och därmed inte medverkansansvar. I en sån här situation bör det vara möjligt att straffa den som hanterar torrentfiler, tycker Roswall.

Förberedelsebrottet gäller även immateriella objekt. Så som programvirus, ”därför gäller mitt åtal torrentfilerna, inte torrentprogramvaran i stort”, säger Roswall.

”Systemadministratörerna kan ta bort torrents, utan godkännande från uppladdaren. TPB förfogar över filen. Det bör jämställas med ‘befattning’. Torrentfilerna som är aktuella är de som pekar på de verk som är aktuella i åtalet.”

Slutligen gör Roswall jämförelser med tidigare domar (även en finsk?) och anser att de ansvariga bör ha minst ett års fängelse.