Live: TPB | Dag 5 #2 – Peter Sunde forts.

– Peter Danowsky fortsätter utfrågningen

Danowsky börjar sin utfrågning med att fråga kring Peter Sundes utbildning. Sunde förklarar att han är självlärd och att han hoppade av gymnasiet. Det kommer också fram att Sunde lärt sig engelska och programmering genom Internet.

Danowsky: Talar du engelska flytande?

Sunde: Det skulle jag tycka att jag gör.

Danowsky: Du har blivit intervjuad världen över?

Sunde: Ja, det har jag blivit.

*bevisbilaga tas fram, avtal

Det fortsätter med det tidigare så många gånger nämnda avtalet kring ett bolagsskapande. Danowsky förklarar att han inte är fatalist. Sunde får förklara att han inte var inblandad i författandet av avtalet, att han överlät det till Gottfrid och Oded.

Danowsky: Under punkt 1:2, ”the name of the company shall be Random Media”, har det kommit till användning?

Sunde: Ja, det tror jag nog, Oded försökte dra vidare bolaget, jag vet inte riktigt..

Danowsky: sid 77 i slutet, det är ett mail från dig?

Sunde: Det ser så ut, jag kan inte se det utan att se information kring bevismaterialet, jag utgår ifrån det.

Danowsky: Vem är det ställt till? Har inte Random Media funnits?

Sunde: En mailinglista, randommedia.se. Jo domänen har funnits.

Sedan fortsätter Danowsky citera uttal som Sunde hade skickat till mailinglistan. Sunde påpekar att innehållet och beskrivningarna kommer från en tidning som va hetsk mot TPB.

Danowsky: Så du läste artikeln?

Sunde: Ja jag läser ganska mycket press.

Danowsky: Varför skickar du det till listan?

Sunde: Det stod om RM i den.

Danowsky: Vilka är på listan?

Sunde: Vet inte, jag satte inte upp den. Gottfrid, Fredrik och Oded utgår jag ifrån.

*nästa mail tas fram

Mailet från Oded beskriver att han håller på med pappersarbete och efterfrågar info om personerna i Random Media. Tydligen handlar det om att bilda bolag i Schweiz. Sunde säger att han inte vet vad det handlar om, men tror det handlar om Random Media.

Danowsky: Så det finns?

Sunde: Jag tror aldrig det blev startat, det här är det som krävdes för att starta.

Danowsky insinuerar då, utifrån att händelsen är i oktober, att det inte är så länge ifrån tillfället när avtalet kring Random Media skrevs på. Sunde talar om att han inte fått något alls som talar för att företaget faktiskt skulle ha startats efter det. Danowsky envisas.

Danowsky: Men det finns i mailet och en adress i Schweiz?

Sunde: Det var till en person som bildade bolag åt Oded. Det var svårt starta utan id och annat.

Danowsky: Fanns det en hemsida?

Sunde: Nån har köpt domänen så jag antar dom gjort nån liten sida också.

Danowsky: Nån av er?

Sunde: Ja det utgår jag ifrån.

Ännu en artikel refereras till, den här gången från Realtid. Sunde säger att han inte minns den, eftersom det funnits många artiklar om TPB. Danowsky fortsätter, nu med frågor om TPBs relation till Eastpoint.

Danowsky: […] Vad vet du om dem?

Sunde: De sysslade med marknadsföring på Internet.

Danowsky: Vad hade ni i Pirate Bay-gruppen med dem att göra?

Sunde:Vilka menar du då?

Danowsky: Du, Gottfrid och Fredrik.

Sunde:Jag kände några som jobbade där från skoltiden. Jag har skickat faktura åt Oded, vad Gottfrid och Fredrik haft för relation vet jag inte.

Danowsky: Det står i realtids-artikeln, ”siten har hittat sin affärsniché, med en halv miljon besökare lockar dom annonsörer, Eastpoint hänvisar till ett okänt bolag i Schweiz”.

Sunde: Jag får nog läsa artikeln innan jag kan kommentera det.

* Peter Sunde ges tid att i lugn och ro läsa igenom artikeln

*Lundströms advokat (tror jag) protesterar mot nytt material som introduceras igen

*Ordförande frågar om han kan läsa det

*Sundes advokat säger att han får läsa det i lugn och ro

*Lundströms advokat frågar om det ska ske fler gånger

*Ordföranden instämmer

*Bitsk kommentar från Lundströms advokat, ”lär sig Danowsky ingenting, han gjorde samma sak igår?”

*Ordföranden bryter av grälet och säger ”tack, det räcker”.

*Sundes advokat frågar om han kan ta del av det nu, Sunde svarar att det är fyra sidor, det känns lite konstigt ta emot den nu och ifrågasätter varför den ska användas som bevismaterial. Men att han kan försöka.

*Lundströms advokat frågar igen om det ska komma mer material som de åtalade inte har haft möjlighet att ta del av i förväg

Danowsky förklarar att han vill visa vad Sunde sagt och om Sunde förnekar att han uttryckt sig ang. upphovsrättsfrågor, så vill man gå tillbaka till vad han sagt tidigare

Advokaten för Sunde säger att då måste de få ta del av materialet i förväg, annars bli det en fullständigt felaktig amerikansk rättegång, det är ingen lätt situation att som tilltalad få papper till sig, ”Finns det ytterligare material , låt oss ta del av det först.”.

*Lundströms advokat säger att skriftligt material måste upp på bordet innan förhör

Danowsky: Inget är nödvändigt om de säger vad de sagt innan.

*Advokaterna opponerar sig igen,

*Ordförande ifrågasätter artikeln, uttalar sig Sunde i den?

*Danowsky vill veta vad Sunde reagerade på i artikeln

*Sunde säger att han reagerade på informationen om att det kommit en artikel, inte på informationen i den. Hans namn nämns inte ens i artikeln.

*Sundes advokat protesterar, det är omöjligt svara på något man sagt för ett år sen.. vi vill ha material nu, så kan vi svara på det sen

*Ordförande säger åt dem att lämna fram material i förväg

*Danowsky säger att det är utmärkt om det tas in.

*Rätten tar enskild överläggning.

 • Erik S

  Du är underbar som kör denna live-rapportering! Jag fattar inte hur du hinner med!

  Du, Falkvinge och Engström verkar kunna ”skriva maskin” i princip lika fort som folk pratar.

  /Erik S – snabb pekfingervals, men det räcker inte långt i ett skarpt läge :-)

 • Adam

  Håller med föregående kommentar, både Rick och Christian lyckas på något märkligt sätt få ner i princip allt! Jag lyckas knappt med en bråkdel av det…

  Adams senaste bloggpost..Diskussioner kring nytt bevismaterial

 • unauthorized translation

  Peter Danowsky continues the questioning.

  Danowsky starts by asking about Peter Sunde’s education. Sunde explains that he has taught himself, and that he quit senior high. It also emerges that Sunde has learned English and programming through the internet.

  ”Danosky: Do you speak English fluently?

  Sunde: I reckon I do.

  Danowsky: You’ve been interviewed all over the world?

  Sunde: Yes, I have.”

  A piece of evidence, a contract.

  It goes on like many times before about the agreement to start a company. Danowsky explains that he is not a fatalist. Sunde gets to explain that he was not involved in drawing up the contract, that he left it to Gottfrid and Oded.

  ”The clause 1:2, ‘the name of the company shall be Random Media’, has that been put to use? – Yes, I think so. Oded tried to go forward with the company, but I don’t know for sure.

  Page 77 at the end, is this an email from you? – It looks like that. I can’t tell without looking at the information around the evidence, but I assume it is.

  To whom is it addressed? – To an email list, randommedia.se. The domain has been used.

  – It came from a newspaper that was against TPB.

  So you read the article? – Yes, I read pretty much of the press.

  Why do you send it to the list? – It mentioned RM.

  Who are on the list? – I don’t know, I didn’t create it. Gottfrid, Fredrik, Oded, I assume.”

  Next email.

  ”This is an email from Oded to you, and the other two. He’s doing paperwork, and needs information about the people of Random Media. It’s about creating a company in Switzerland. – I don’t know. I think it’s about the company Random Media.

  So there is one? – I don’t think it ever got stared, this is what is needed to start.

  This is in October, not long ago the contract was signed. – I haven’t gotten the impression that it ever started.

  But it is in the email, and a Swiss address? – This was a person who created companies for Oded, it was hard to do without an ID etc.

  There was a webpage? – Somebody has bought the domain, so I guess they’ve made a small page too.

  Anybody of you? – Yes, I assume that.

  What did you think about the article? – I don’t remember it. There has been many articles about TPB. They stood behind the raid against TPB among other things.

  It (the article) is dated the same day as your email, April 28 2006. Tell us about Eastpoint. What do you know about them? – They dealt in internet advertising.

  What was the connection between the TPB group and them? – Whom do you mean?

  You, Gottfrid, Fredrik. – I knew some of the people working there since school. I have sent them bills from Oded. I don’t know what relationship Gottfrid and Fredrik had to them.

  It says in the article ‘the site has found it’s business niche: with half a million visitors they attract advertisers. Eastpoint referrs to an unknown company in Switzerland’. – I think I’ll have to read the article before I comment on that.

  Peter Sunde is given the time to read the article through.

  Lundström’s lawyer (I think) protests against new material being introduced again.

  The judge asks if he can read it.

  Sunde’s lawyer says that he has to read it in peace and quiet.

  Lundström’s lawyer asks if this is going to happen repeatedly.

  The judge agrees.

  Angry remark from Lundström’s lawyer: ”Doesn’t Danowsky learn, since he did the same thing yesterday?”

  The judge breaks up the argument, saying: ”Thank you, that is enough!”

  Sunde’s lawyer asks if he can read this now. Sunde says that it is four pages, and it feels a bit strange to receive it now, and questions its use as evidence, but that he can try.

  Lundström’s lawyer asks again if there will be more material that the defendants haven’t been able to read in advance.

  Danowsky explains that he wants to show what Sunde has said, and if he denies what he has said about copyright, they want to go back to what he has said earlier.

  The lawyer says that Sunde has to have access to the material in advance, or else this will turn into a completely erroneous American trial. It’s not easy for the defendant to have a paper put before them. If there is more material, we have to read it in advance.

  Lundström’s lawyer says that written material has to be shown before the questioning.

  Danowsky: Nothing is necessary if they stick to what they’ve said earlier.

  The lawyers protest again.

  The judge questions the article. Is Sunde saying anything in it?

  Danowsky wants to know what Sunde reacted to in the article.

  Sunde says that he reacted to the article coming, not against the information in it. His name is not even mentioned in it.

  Sunde’s lawyer protests, that it is impossible to answer to what you’ve said a year ago. We want the material now, so that we can answer to it later.

  The judge tells them to hand in their material in advance.

  Danowsky says that it’s excellent if it’s accepted.

  The court deliberates in private.

 • Pingback: Det verkar ha gått hett till « Bitchslap Barbie()