Live: TPB | Dag 4 #5 – TiAMO forts. 2

– Monique Wadsted ställer frågor

Monique frågar om domänen oscartorrents.com, den är registrerad hos PRQ och med det är hon nöjd.

– Peter Danowsky

Danowsky frågar om Fredrik kan bekräfta att han läste talet. Neij säger att han läste det innantill, att han inte mindes det i detalj och att han därför inte kände igen det när det citerades innan.

Danowsky frågar hur de hånat ”deras” försök att stoppa dem tidigare. Det vet inte Neij.

Danowsky frågar om de 8,5% och ett citat. Det är Gottfrids text, det är återciterat i ett svarsmail. Ett företag som tillhöra Carl Lundström omnämns och det talas om de 8,5%, Neij vet inte om det rör PRQ eller Pirate bay, de har haft många projekt och han minns inte vad det handlar om.

– Neijs advokat

Advokaten ställer frågan om Neij gått igenom avtalet. Neij säger att han ögnat igenom det, men inte läst det i detalj och inte alls är klar över innehållet i detalj.

Advokaten fortsätter med frågor om Viborg hade god kunskap om The Pirate Bay och om det gick att lita på hans utlåtande? Neij säger att det hade han och att han litade på Mikael Viborgs svar.

Det är ostridigt att uppladdningen av torrentfilerna skett när det påstås, innebär det att verket tillgörs per automatik frågar advokaten; – Nej svarar neij.

”Det blir aktivt när användaren startar sin bittorentklient, han säger också att det inte finns några bevis för när programmet startats, bara bevis för när nedladdningen gjorts. Man kan inte se under vilken tidsperiod verket varit tillgängliggjort.”

Alla filer som laddas upp på TPB indexeras även av andra sökmotorer. Mininova, mfl. En användare kan ladda upp en torrentfil på flera siter, och därmed kan man komma in i en svärm via flera siter. Man behöver en torrentfil, den kan mailas, skickas via ftp eller läggas på vilken hemsida som helst och därmed komma in i svärmen. Var torrenten kommer ifrån går inte att se.

– Gottfrids advokat ställer frågor

Stoppar användaren in trackers i torrenten och är trackern öppen så vem som helst kan ange den? Neij bekräftar att det stämmer.

Gottfrids advokat frågar vidare om varför inte Gottfrid var på mötet där Fredrik höll tal och vad syftet med mötet var.

– ”Att visa missnöjet med det som hände, att amerikanska branschorganisationer försöker censurera svenskt internet, att de sände representanter från vita huset att prata med svenska politiker”

Det framkommer att Tobias Andersson har författat talet för Piratbyrån.

Gottfrids advokat undrar om personer från Piratbyrån har varit inblandade i verksamheten och får svaret att personer som hjälpt till har också varit med i Piratbyrån, de har varit med frivilligt, de har inte fått betalt eller liknande.

– Peter Danowsky

Danowsky undrar vad som hände med de planerade projekten och får svaret;

Neij: De rann ut i sanden, det startades inget företag. Det fanns inga aktier.

Danowsky: Om det fanns idéer så kom det aldrig att förverkligas?

Neij: Nej, iaf inte i denna form.

Danowsky påstår att merparten av alla torrents hos TPB beskriver upphovsrättsskyddat material, men Fredrik Neij säger att det inte stämmer.

Danowsky: Hur mycket?

Neij: Jag skulle uppskatta, inte över hälften

Danowsky: Du sa att Viborg undersökt och lämnat uppgifter att det var laglig verksamhet, hade han konsulterat någon annan.

Neij: Han hade konsulterat lärare och personer där han studerade, jag var bara intresserad av svaret.

Danowsky: Hade det betydelse för dig att det var en laglig verksamhet?

Neij: Ja det hade det.

– Carl Lundströms advokat

Advokaten undrar hur man får access till The Pirate Bay och Neij förklarar att man behöver en SSH-nyckel, en slags avancerat lösenord. Advokaten undrar om Carl Lundström haft det, det har han inte säger Neij. En del moderatorer och andra har haft det.

Advokaten: Vad betyder admin?

Neij: Ingenting, man får en flagga vid sitt namn.

Advokaten: Så man har inte tillgång till att sköta sidan?

Neij: Nej det måste göras via SSH-inloggning

Advokaten fortsätter med att fråga hur många som haft faktiskt tillgång och Neij uppskattar det till ett tiotal personer, som även lagt in andras arbete, t.ex. grafikers som inte själva haft kunskap eller tillträde att göra det själva.

Advokaten: Du sa den här siten är ansiktet ut mot användarna?

Neij: Ja

Advokaten: En person på andra sidan världen hör inte dig hålla tal på mynttorget?

Neij: Nej det skulle jag inte tro.

Sedan ber advokaten om ett förtydligande kring TPB och PRQs relation. Det framkommer att PRQ var ett webhotell och att TPB var kunder åt PRQ.

Advokaten: Drevs TPBs servrar av PRQ?

Neij: Nej, vi äger PRQ men vi äger också TPB så vi är kund åt oss själva.

Det framkommer att av 195 servrar var 11 tillhörande PRQ. Alla fanns dock inte på samma ställe. Totalt uppgick de till ca 10% av PRQs servrar, men inte 10% av PRQs ekonomiska omfattning.

*de tittar på en utskrift

Advokaten: Kan du beskriva vad vi ser?

Neij: En torrentbeskrivning, av the pink panter, att det är x antal filer, att den är på engelska, när den är registrerad som torrent, användarens nickname.

Advokaten: Vet man var han kommer ifrån?

Neij: Inte från de här dokumenten

Advokaten: Finns det nån möjlighet att ta kontakt med honom för upphovsrättsmännen?

Neij: Man kan skriva en kommentar till torrenten.

Advokaten: Har dom [upphovsrättsinnehavarna] någonsin gjort det?

Neij: Inte vad jag vet

Vi får också en beskrivning av hur indexeringen går till:

Neij: Han har torrentfilen, går till uploadsidan och väljer att ladda upp den, väljer kategori, skriver beskrivning och trycker på en knapp för att ladda upp.

Advokaten: Gör någon på TPB något initiativ för att uppladdningen ska äga rum?

Neij: Nej, användaren kan gå in när som helst.

Advokaten: Användaren tar initiativet?

Neij: Jaja.

Vi får också förklarat att det är inte säkert att exemplaret blivit tillgängligt samma datum som torrenten. Det sker närhelst användaren aktivt seedar med sitt bittorrentprogram.

Advokaten: Så det kan ske senare?

Neij: Det ä rmånga torrent som aldrig kommer igång för att användaren inte seedar

Neij förklarar att det finns flera trackers i en torrent, så det är inte säkert de använt TPBs tracker. Om nån i listan går sönder så kan man koppla upp sig mot nån annan, i de flesta torrentsfiler har man flera trackers.

Advokaten: Hur var det i det här fallet?

Neij: Den hade 14 trackers, om jag inte minns fel

Advokaten: Kan man dra slutsatsen att er tracker används?

Neij: Det är inte säkert

Advokaten: Det kan va 13 andra trackers?

Neij: Ja om de va 14

Advokaten: Så de ä inget bevis för att er tracker används?

Neij: Nej de är det inte

Advokaten: Och torrentsen behöver inte ha laddats ner från the pirate bay?

Neij: Nä, de kan laddas ner var som helst.

Advokaten: Kan de va så för alla i svärmen?

Neij: Ja

Advokaten: Så tillgängliggörandet kan göras och alla i svärmen kan komma nånannanstans ifrån än the pirate bay?

Neij: Det är fullt möjligt

Advokaten fortsätter med beskrivningen;  du sa att siten växte av sig själv, utan att ni gjorde nåt, kan du berätta vad du menar med det?

Neij: Vi började känna av att i fick fler besökare, vi visste inte varför, de va därför vi kontinuerligt fick stoppa dit nya datorer

betyder det att fler använde den? – ja och på den tiden så var det också att vi va en av få stabila torrentsiter som faktiskt funkade

så den växte utan er kontroll? – oh ja, vi hade problem hänga med uppgradera alltihoppa

har carl lundström enligt din uppfattning drivit TPB? – nej det tycer jag inte

har du och han i samförstånd drivit siten – nej de har han inte

har han övervägt bli delägare men aldrig bliit det? – ja

är min beskrivning som du hört riktig? – ja det tycker jag

– Håkan Sundwall

användaren kan underlätta användandet genom att indexera den? – nja, användaren kan underlätta genom att ge en korrekt beskrivning

är indexering nåt anant än att använda rätt kategori? – det är processen att sökmotorn tar in indexet för att optimera sökningen, den tas in från databasen

så det är en automatiserad process – ja, det är tusentals torrentsar varje dag, det är omöjligt att..

vad händer om användaren aldrig har sin klient öppen – antagligen kommer den visa noll, antagligen systemet ä ganska buggigt?

så vid något tillfälle – ja, men det går inte säga när

så om användaren aldrig seedar så kommer inte verket seedas – jo om fler personer ha samma filer kan dom seeda utan orginaluppladdaren

behöver dom inte användarens torrent? – nej, den baseras på det matematiska hashvärdet från innehållet, om du skapar en av samma innehålla så får den samma hashvärde

för att räknaren ska reagera, måste er tracker va involverad ? – ja de måste den

det finns en primär tracker i torrenten? – ja

va händer om er tracker försvinner? – hur menar du?

säg att den dör – då kommer den fortsätta söka, den kontaktar alltid alla trackers i listan

och sen kan man använda dht också – ja och då frågar den andra som den laddar ner ifrån, då kontaktas inte trackern

– Peter Danowsky

När gjordes studien om mängden upphovsrättsskyddat material på siten? – jag vet att peter gjort den och att det var mycket som inte va upphovsrättsskyddat

så du vet inget själv om studien – nej

….gaaaaaah.. Formaterar ovanstående sen. Sorry. Det går för jävla fort.

 • unauthorized translation

  Monique Wadsted asks questions:

  Monique asks about the domain oscartorrents.com. It is registered at PRQ, and that satisfies her.

  – Peter Danowsky

  Danowsky asks if Fredrik can confirm that he read the speech. Neij says that he read it from a page, that he does not remember it in detail, and that he therefore didn’t recognize it when quoted earlier.

  Danowsky asks how they have taunted ”their” attempts to stop them earlier. Neij does not know.

  Danowsky asks about the 8.5% and about a quote. It is Gottfrid’s text, quoted from an email reply. A company belonging to Carl Lundström is mentioned and they write about the 8.5%. Neij doesn’t know if it’s about PRQ or TPB. They have had many projects, and he doesn’t remember which one this is about.

  – Neijs laywer.

  The lawyer asks if Neij has gone through the speech. Neij says that he has read it briefly, but not in detail, and is not clear about the details of the content.

  The lawyer continues to ask about whether Viborg had good knowledge of TPB and if his opinions could be trusted? Neij says that he had, and that Neij trusted his answer.

  One cannot contest that the torrent files has been uploaded when it is suggested. Does that mean that the work is automatically made availiable, the lawyer asks. Neij answers no.

  ”It becomes active when the users starts his bittorrent cilent. There is also no poof of when the program has benn started, only that the download has taken place. You can’t see for what period of time the work has been available.”

  All files uploaded to TPB are also indexed by other search engines, Mininova etc. A user can upload a torrent on several sites and thereby you can enter a swarm by means of different sites. You need a torrent file, that can be emailed, sent by ftp or published on any webpage, and then enter the swarm. Where the torrent comes from is impossible to see.

  – Gottfrid’s lawyer asks questions.

  Does the user put trackers into the torrent, and is the tracker open so that anyone can refer to it? Neij confirms that this is the case.

  Gottfrid’s lawyer the asks why Gottfrid wasn’t at the meeting where Fredrik made a speech, and what the purpose of the meeting was.

  ”- To show the dissatisfaction with what was happening, that American industry organizations were trying to censor the internet in Sweden, that they were sending representatives from the White house to spak to Swedish politicians.”

  It appears that Tobias Andersson has written the speech for Piratbyrån.

  Gottfrid’s lawyer asks if people of Piratbyrån have been involved in running TPB and gets the answer that people have helped, that were also involved in Piratbyrån, but that it has been on voluntary basis, and that they’ve not been paid or anything.

  – Peter Danowsky

  Danwosky wonders what happened to the planned projects, and gets this answer:

  ”Neij: they ran out in the sand, no company was started. There were no stocks.

  Danowsky: If there was ideas, they were never realized?

  Neij: No, at least not in this form.”

  Danowsky claims that the major part of all the torrents at TPB describe copyrighted material, but Fredrik Neij says that is not correct.

  ”Danowsky: How much?

  Neij: I’d estimate at most half of it.

  Danowsky: You said that Viborg had looked it up and told you that it was a legal venture. Had he consulted anybody else?

  Neij: He had asked teachers and people where he studied. I was interested in the answer.

  Danowsky: Was it important to you that it was legal?

  Neij: Yes it was.

  – Carl Lundström’s lawyer:

  The lawyer asks how to access TPB and Neij explains that you need an SSH key, a kind of advanced password. The lawyer asks if Carl Lundström had one, and Neij says he didn’t. Some of the moderators and other people have.

  ”Lawyer: What does admin mean?

  Neij: Nothing. You get a flag by your name.

  Laywer: So you don’t have access to maintenance of the site?

  Neij: No. That has to be done by SSH.”

  The lawyer asks how many people actually had access, and Neij estimates about ten people, who’ve also added other people’s work, e.g. graphics from people who don’t have the knowledge or access to do it themselves.

  ”Lawyer: You said this site is the face towards the users?

  Neij: Yes.

  Laywer: A person on the other side of the world does not hear you make a speech at Mynttorget?

  Neij: No, I wouldn’t think so.”

  Then the lawyer asks for a clarification of the relationship between TPB and PRQ. PRQ was a web hotel and TPB were PRQ’s costumers.

  ”Lawyer: Were the TPB servers run by PRQ?

  Neij: No, we own PRQ but we also own TPB which is a customer of ourselves.”

  Of the 195 servers, 11 belonged to TPB. They were not in the same place, though. Totally, they were about 10% of PRQ’s servers, but not 10% of PRQ’s financial turnover.

  They look at a printout.

  ”Lawyer: Can you describe what we’re seeing?

  Neij: A torrent description by the pink panter. That there are X number of files, that it’s in English, that it is registered as a torrent, and the nickname of the user.

  Lawyer: Can you tell where it’s from?

  Neij: Not from this document.

  Lawyer: Is there any way for the copyright holders to contact him?

  Neij: You can write a comment about the torrent.

  Lawyer: Have they [the copyright holders] ever done that?

  Neij: Not hat I know of.”

  We also get a description of how the way indexing works:

  ”Neij: He has the torrent, goes to the upload page, and chooses to upload it, selects a category, writes a description and presses the upload button.

  Lawyer: Does anybody at TPB do anything to initiate the upload?

  Neij: No, the user can enter any time.

  Laywer: The user initiates?

  Neij: Yes, yes.”

  We also get an explanation that it’s not sure that the copy has been made available the same day as the torrent. That happens when the user actively seeds with his bittorrent program.

  ”Lawyer: So it can happen later?

  Neij: Many torrents never get going because the user doesn’t seed.”

  Neij explains that there are several trackers in a torrent, so it’s not sure that they have used the TPB tracker. If a tracker in the list breaks, you can connect to another, and in most torrent files there are multiple trackers.

  ”Laywer: How was it in this case?

  Neij: It had 14 trackers, if I remember correctly.

  Lawyer: Can you draw the conclusion that your tracker is used?

  Neij: That’s not sure.

  Laywer: Can it be 13 other trackers?

  Neij: Yes, if it was 14.

  Lawyer: So this is no proof that your tracker is used?

  Neij: No, it’s not.

  Laywer: And the torrents don’t have to have been downloaded from TPB?

  Neij: No, they can be downloaded anywhere.

  Lawyer: Could it be that way for everyone in the swarm?

  Neij: Yes.

  Lawyer: So the file can be made available, and everybody in the swarm can come from other places than TPB?

  Neij: It is fully possible.”

  The lawyer goes on with the description:

  ”You said that the site grew by itself, without you doing anything. Can you explain what you mean by that?

  Neij: We started noticing more visitors, we didn’t know why. That’s why we continuously had to add new computers.

  /—/