Live: TPB | Dag 4 #4 – TiAMO forts.

– Ny förhörare Peter Danowsky som företräder Sony, Universal, Bonnier, Warner mfl.

Hans attityd är märkbart striktare och rak på sak än Roswall, på gränsen till hotfull.

Du står som ägare till siten? – På domänen ja.

Hur kom det sig att ni blev ägare till det här? – Jag står som ägare på domänen, jag var den som hade pengar för registrering.

Sedan går han in på avtalet med Oded, där det står formulerat att Neij är grundaren för siten. Neij svarar att han inte kan svara för alla formuleringar i det omfattande avtalet. Oded var van vid amerikanska lagar och omfattande avtal, Neij läste inte noggrant utan skrev på och utgick ifrån att det stämde.

Varför hade ni inget avtal tidigare? – Vi skulle utveckla andra saker än just pirate bay.

Hur är ‘The Pirate Bay’ definierat? – Som The pirate bay och dess olika domäner.

Du kallas grundare? – Ja, men jag skrev under utan att bry mig om vad det står formulerat.

Sedan går man vidare till mailkonversationer, ett mail som Neij skrivit hänvisar till ”8,5%”. Neij vet inte vad det avser, det var många projekt på gång och det är länge sedan mailet skrevs.

Åklagaren frågar om namnen på de andra juristerna. Neij förklarar att han har svårt för namn, att han minns namnet på Viborg bara för att de faktiskt umgicks.

Danowsky frågar om varför siten växte och varför TPB var så intressant. Neij svarar undvikande, åklagaren fiskar förstås efter att upphovsrättsskyddat material var det som gjorde att siten växte, men det vägrar Neij ställa upp på kategoriskt. Sedan fortsätter Danowsky vid tillslaget:

Hur länge tog det få upp siten? – Det tog 2½ dag.

Hur mottogs det? – Med jubel.

Vad fildelades? – Torrents.

Vad innehöll de? – Det som användarna fildelade.

Danowsky frågar om citat från ett tal som hölls är skrivna av Neij. Neij säger att han har dyslexi och inte ens skulle kunna formulera sig sådär, att folk kan vittna om det. Talet hölls av Neij, men han hade inte skrivit det. Han läste det som representant för The Pirate Bay.

Varför höll du talet? – Piratbyrån bad mig hålla talet, jag gjorde det, efter det uppmärksammade tillslaget.

– Jag är inte ideologiskt intresserad. Jag bryr mig inte om politiken. Jag läste upp det som en av de från the pirate  bay, för att folk ville höra mig.

Kommer du ihåg innehållet, frågar advokaten. – Nja, flyktigt.

Advokaten vill ha pause för att hinna gå igenom innehållet.

Danowsky fortsätter förhöret så länge:

Har du i något annat fall uttalat din syn på rättighetshavare? – Vi har gjort en miljon tv-intervjuer, så säkert, men jag brukar hänvisa sånna frågor till Peter [Sunde].

Vilken är din syn – Jag kunde inte bry mig mindre, jag bryr mig inte om ideologin bakom fildelning, jag gör det för att det är jävligt kul att driva en stor site.

– Monique Wadsted tar vid med att ställa frågor

Frågorna gäller mailkontakt från upphovsrättsinnehavande företag till The Pirate Bay och ett exempel görs.

Var gick mailet? – Till min privata email. Domänen [thepiratebay.org] är registrerad med den här emailen.

Alla juridiska mail med förkortningar som MPAA, IFPI, copyright osv går vidare pga filter som Neij lagt in, till Gottfrid.

Neij kallar det spam, mail som inte är avsedda för honom. Neij har hand om tekniken, därför går mailen som träffar tags i filtret vidare till andra personer, som har hand om det.

Ett mail är skickat till TiAMO ist. för tvärtom. Neij vet först inte varför det skickats till honom, men känner sedan igen IP-adressen som det rör och inser att mailet har inte med TPB att göra. IP:n som är avsändare gäller en kund som PRQ har. Abuse-mailet gäller alltså PRQ, PRQ måste ha abuseavdelning, som ISP. Det är Gottfrid som skickat det, Neij vet inte varför det gick till honom.

Eurovisiontorrents.com, nämns. Det är en site för slagerfestivalen. Neij har inte haft med den att göra.

Materialet är inte introducerat tidigare påpekar advokaten, ordföranden tillstår att det är överrumplande.

Det blir tjafs om materialet.

Det blir pause.

 • Calle

  ”Pause”? ;)

 • unauthorized translation

  TiAMO continued.

  – The next one to question is Peter Danowsky, representing Sony, Universal, Bonner etc.

  His attitude is more strict and straight to the point than Roswall, nearly threathening.

  ”You stand as the owner of the site? – Of the domain, yes.

  How come you became the owner of this? – I stand as the owner of the domain, because I had the money to register it.”

  Then he moves on to the contract with Oded, where it says that Neij is the founder of the site. Neij answers that he answer to all the wordings of the lengthy contract. Oded was used to American law and long contracts. Neij didn’t read that thoroughly, but signed and assumed it was right.

  ”Why didn’t you have a deal earlier? – We were supposed to develop other things than TPB.”

  How is ‘TPB’ defined? – As TPB and its different domains.

  You are named as the founder? – Yes, but I signed it without caring how it was worded.”

  Then they move on to email conversations. One mail that Neij has written uses the number ”8.5%”. Neij does not know what it means, since there were many projects in progress, and a long time since the email was written.

  The prosecutor asks for the names of the other lawyers. Neij says that he does not remember names well, and that he remembers Viborg because they actually spent time together.

  Danowsky asks why the site grew and why TPB was so interesting. Neij dodges the question. The prosecutor of course wants to imply that copyrighted material was the actual thing that made the site grow, but Neij won’t stand for it. Then Danowsky continues with the raid:

  ”How long did it take to get the site up again? – It took 2½ days.

  How was it received? – With cheers.

  What was shared? – Torrents.

  What did they contain? – Files that the users shared.”

  Danowsky asks about quotes taken from a speech he made was written by Neij. Neij says that he suffers from dyslexia, and would not be able to phrase himself like that, and that people can testify to that. The speech was held by Neij, but he had not written it. He read it as a representative for TPB.

  ”Why did you make the speech? – Piratbyrån asked me to make the speech, and I did it, after th raid.

  – I’m not ideologically interested. I don’t care about the politics. I read it as one of the people of TPB, because people wanted to hear me.

  Do you remember the contents, the lawyer asks? – Well, fleetingly.”

  The lawyer wants a break to go through the contents.

  Danowsky keeps on asking questions in the meantime:

  ”Have you at any time stated your position about copyright holders? – We have made a million television interviews, so surely. But I usually refer such questions to Peter [Sunde].

  What is your opinion? – I couldn’t care less. I don’t care about the ideology of filesharing. I do it because it is damn fun to run a large site.”

  Monique Wadsted goes on with her questions.

  They are about email conversations between copyright holding companies and TPB, and an example is given.

  ”Where did the email go? – To my private email. The domain [thepiratebay.org] is registered to this email address.”

  All legal mail containing words like MPAA, IFPI, copyright etc. is sent forward to Gottfrid by a filter that Neij has made.

  Neij dubs it spam, emails not meant for him. Neij cares for the technology, hence the emails caught by the filter is sent to others, who deal with that.

  One email is sent to TiAMO, instead of the other way around. At first, Neij does not know why it is sent to him, but recognizes from the IP address and realizes it has nothing to do with TPB. The IP belongs to a customer of PRQ. The abuse mail is about PRQ. PRQ has to have an abuse department, as an ISP. It is sent by Gottfrid, and Neij does not know why it went to him.

  Eurovisiontorrents.com has been brought up. It is a site about Eurovision Song Contest. Neij has had nothing to do with it.

  The lawyer notes that this material has not be introduced later, and the judge agrees that it is astounding.

  There is some quarrel about the material.

  There is a break.