Live: TPB | Dag 4 #3 – Förhör, Fredrik TiAMO Neij

– Förhör med Fredrik Neij av Håkan Roswall

En förståerligt lite nervös Fredrik berättar först med egna ord att han haft ett långt intresse för datorer och tekniken bakom the pirate bay. Att siten är en teknisk utmaning. Möjligheten att ”leka med pirate bay precis som jag vill”.

Neij kom in i bilden när siten blev för stor för att driva i mexico. Då var namnet redan fastslaget. Neij köpte fyra datorer, för egna pengar, att driva siten på. Syftet med The pirate bay är inte att bryta mot upphovsrätten, utan att vara en torrentsite. Siten är helt ocensurerad, med tusentals nya torrents varje dag som omöjligen kan gås igenom manuellt. Det är minst 700 000 torrents på siten, att gå igenom innehållet hos innehållet som finns bakom varje torrent är praktiskt omöjligt.

Vem som helst kan använda trackern som är öppen, därav innehåller den inte heller namnet the pirate bay. För att använda den behövs ingen kontakt med websiten the pirate bay alls. Neij berättar också att han jobbat med ett flertal siter ihop med Oded, all kommunikation rör inte The Pirate Bay.

Det förklaras hur räknaren överskattar antalet nedladdningar av torrentar. Anställda åt upphovsrättsindustrin manipulerar uppgifterna på siten. Felaktig data till trackersystemet höjer antalet nedladdningar. När en bittorrentklient startar om, visar det en ny nedladdning, trots att det eg bara laddats ner en gång.

– Åklagaren ställer frågor

Åklagaren frågar om Neij har formell teknisk utbildning, han svarar att han är självlärd. Ytterligare frågor kommer om Odeds inblandning, det framgår att han tog hand om reklamen för siten.

Kontakten inleddes 2004, vem som tog kontakten först vet inte Neij. Ett avtal åberopas, som ska visa att Neij är grundaren av TPB. Men Neij säger att det var en juridisk formalitet, han läste inte avtalet, han utgick ifrån att det stämde.

Hur startades the pirate bay? Neij svarar att han inte vet exakt, han kom in när servrarna i Mexico inte orkade med siten längre. Då kontaktades han av Gottfrid via chat. De träffades IRL första gången på HAL2001 i Holland.

Han får frågan i vilket format han fick siten;  – tar.gzip antar jag…

Det ställs frågor om datorernas prestanda, vad dom kostade osv och Neij minns inte kostnaderna, eftersom de ändras varje vecka och detta var flera år sedan.

Åklagaren frågar om namnet ‘The Pirate bay’och Neij säger att han inte reflekterade över det, det var ett bra namn med en snygg logga. Domänen registrerades senare av Neij för att matcha namnet på siten. Den hette tidigare tracker.piratbyran.org.

Hade du och gottfrid intresse av att få den att växa? – Nä, inte direkt. Den växte av sig självt. Den växte dynamiskt, vi uppgraderade hårdvaran.

Åklagaren undrar hur folk fick reda på den och Neij säger att han inte vet ”Ingen aning, word of mouth. Piratbyrån hade en länk.”

Ni gjorde inte reklam för den via msn, eller så? ” Orkar jag inte svara på email orkar jag nog inte gå ut och göra reklam för den.”

Det framgår att siten ursprungligen bara var på svenska. När de insåg att 50% av besökarna kom från andra länder än Sverige så uppdaterades siten till Engelska och senare till andra språk.

Åklagaren frågar vilka som driver siten. Neij svarar: ”Jag, gottfrid, moderater, designers, programmerare.”

Åklagaren: Ni hade medhjälpare som besatt kunskap ni inte själva hade?

Neij: Nja, som gjorde tråkiga uppgifter, html osv.

Sedan fiskar åklagaren efter vem som eg. bestämde, men Neij förklarar att verksamheten inte fungerar som vanliga stora, toppstyrda siter. Den som ville göra något gjorde det, helt enkelt. Anledningen till uppdateringen av siten var t.ex. att den var byggd på ett sätt som gjorde den tung att driva och då gjordes den om för att sänka prestandakraven. Åklagaren frågar om något dokumenterades, men det gjordes det inte.

Sen vill han ha svar på varför siten blivit så stor. Neij svarar att den fick fler besökare. Att siten fungerade bra och att den va lätttillgänglig. Åklagaren fiskar förstås efter att just upphovsrättsskyddat material skulle ha varit fundamentalt för sidans framgång.

Hur kommer det sig att den växte? – Den fick fler besökare.

Varför då? – ingen aning.

Vad brukar göra en fildelningstjänst populär? – Att den fungerar, är lätttillgänglig.

Inte också materialet på siten? – Nä, det tycker jag inte.

Så kakrecept är lika intressant som piratprogram?  – Det finns siter som är specialinriktade också.

Kände du till att det finns torrents som pekar på upphovsrättskyddat material. – Ja, i viss omfattning. Inte specifikt.

Det läses ur förhörsprotokoll där det framgår att Neij kände till att det fanns upphovsrättsskyddat material länkat på sidan, åklagaren frågar hur han visste det och Neij hänvisar till de juridiska hotbrev som dom mottagit.

Hur kände du till? – Ja, från legal threats, som hänvisade till amerikansk lag.

Tog du emot dessa klagomål. – Nä, det vet jag inte vem som gjorde. Men jag vet vem som svarade på dem.

Funderade ni kring detta? – vi frågade med jurister,

Vilka? – t.ex. han du drog med i rassian, Mikael Viborg.

Hur gjorde ni de juridiska kontrollerna? – Vi bad Viborg kontrollera och fick svar både före och efter [den nya lagen 1 jun 05]. De va lagligt enligt svensk lag att tillhandahålla lagen.

Så förfrågningen gällde inte BBS-lagen? – Nej, jag frågade om TPB var laglig. Svaret var både före och efter, att de va lagligt.

Du va inte med och ställde frågan? – Jag ställde frågan, de svarade ja.

Ni hade inte kontakt med nån myndighet. – Nä. Däremot har jag läst ditt eget uttalande där du sa att TPB inte går att fällas.

Då har du nog inte läst på riktigt, det står de tinte. Men den diskussionen kan vi ta i ett annat sammanhang.

Sedan frågar åklagaren om Neij seedat själv. Neij svarar Nej först, men ändrar sig sedan och förtydligar: ”Ja, men inte något upphovsrättsskyddat.”

Åklagaren undrar om dom tog bort material ibland, eftersom reglerna på sidan säger att torrentens beskrivning ska spegla innehållet. Neij svarar att det sköttes av moderatorer, t.ex. om någon klagade på att något innehöll virus.

Det framgår att de inte tog bort upphovsrättsmaterial, Neij säger att han inte skrivit den sidan men att han läst den.

Sedan återgår åklagaren till kontakten med Oded Daniel.

‘Purchase of media’, avser betalningarna. – Det skriver han alltid. Jag hade hand om tio siter, 40-tal servrar som stod i holland. Jag skötte teknisk drift. Såg till att det funkade, att mjukvara var uppdaterad.

Det står att betalning avsett andel, inte för arbete? – Det är provisionsbaserat, inte fast lön. Går siten bra får jag bättrebetalt och vice versa.

Varför skriver han purchase of media? – För han sysslar mestadels med reklam.

Så han skrev alltid det? – i princip alltid, eftersom han gör mestadels betalningar i reklamsammanhang. Han är lat.

Åklagaren försöker lite få fram om relationen till Carl Lundström utifrån mail som skickats. Det framgår att Lundström ville att de skulle stifta ett bolag, när han var intresserad av att köpa in sig.

Gottfrid visade vad TPB var? – Han visade hur det fungerade, hur detaljerat vet jag inte.

Då blev Calle intresserad? – Uppenbarligen

Vet du varför? – Ingen aning

Pratade ni om affärsmässig utveckling? – Jag var inte intresserad, jag är mest intressad av det tekniska

Åklagaren får kritik av ordföranden för att lägga svar i munnen på Neij ist för att hålla förhör.

Vad kostade datorerna? – Ingen aning, de ä länge sen.

Åklagaren frågar om PRQs övriga verksamhet. 195 servrar fanns, 11 av dessa tillhörde TPB.

Vi tänkte starta sidositer som videobay, som en youtubekopia, men det hände aldrig.

De går igenom mail och Neij bekräftar att de stämmer, att de skrivit på avtal. Calle lånade ut servrar, mailet avser betalning för dessa eftersom de saknade pengar tidigare, i efterhand.

 • Tack, ska korrigera det! :)

 • Takk for grundig dekning, både i dag og tidligere dager!!

  Jeg har bare en liten rettelse: Jeg tror Neij sa ”tar.gzip” på spørsmål om hvilket format han fikk overlevert siten i.

  Terjes senaste bloggpost..Post of the day

 • Annsi

  Åklagaren frågar vilka som driver siten. Neij svarar: “Jag, gottfrid, moderater, designers, programmerare.”

  Moderater bör ändras till moderatorer :)

 • unauthorized translation

  Questioning of Fredrik Neij by Håkan Roswall.

  Fredrik is understandably nervous when he recapitulates, in his own words, that he has long been interested in computers an the technology behind TPB. That the site is a technical challenge. The possibility to ”play with TPB exactly how I like”.

  Neij entered the picture when the site became to big to run in Mexico. Then the name was already settled. Neij bought four computers, with his own money, to run the site on. The purpose of TBP is not to break copyright, but to be a torrent site. The site is completely uncensored, with thousands of new torrents every day, impossible to manually go through. There are at least 700 000 torrents on the site, and going through the content of every torrent is practically impossible.

  Anybody can use the tracker, which is open, and hence it does not bear the name of TPB. No connection to the TPB site at all is needed to use it. Neij also says that hes’s been working on a several sites in cooperation with Oded, all communication is not about TPB.

  It is explained how the counter overestimates the number of downloads on the site. Employees of the copyright industry manipulates information on the site. Erroneous data to the tracker system raises the number of downloads. When a bittorrent client restarts, it displays a new download, despite the fact that it is really only one download.

  The prosecutor asks questions.

  The prosecutor asks whether Neij has a formal technical education, and he answers that he has taught himself. Yet other questions about the contribution of Oded, and the answer is that he managed the advertising on the site.

  Contacts began in 2004, who initiated Neij doesn’t konw. A deal is brought up, which is supposed to show that Neij founded TPB. But Neij says that it was a legal formality, that he didn’t read the deal, but assumed that it was good.

  How did TPB start? Neij answers that he doesn’t know exactly, he came in when the servers in Mexico couldn’t run the site anymore. Then Gottfrid contacted him by means of chat. They met IRL for the first time at HAL2001 in Holland.

  He gets the question in which format he got the site: – tar.gzip I assume…

  Questions are asked about the performance of the computers, what they cost etc., but Neij does not remember the costs, since they change every week, and this was several years ago.

  The prosecutor asks about the name TPB, and Neij says that he did not think about it, it was just a name and a nice logo. The domain was registred later by Neij to match the name of the site. Earlier it was called tracker.piratbyran.org.

  Were you and Gottfrid interested in making it crow? – No, not really. It grew by itself. It grew dynamically as we upgraded the hardware.

  The prosecutor asks how people got to know about it, and Neij says he don’t know. ”No idea, word of mouth. Piratbyrån had a link.”

  You didn’t advertise by msn, or anywhing like that? ”I don’t have the energy to even answer email, so I guess I don’t have the energy to go out and advertise.”

  It appears that the site was initially only in Swedish. When they realized that 50% of the visitors came from other countries, the site was updated to English, and later to other languages.

  The prosecutor asks who is running the site. Neij answers: ”I, Gottfrid, moderators, designers, programmers.”

  The prosecutors: You had people helping out with knowledges that you lacked yourself?

  Neij: Well, mostly to do boring tasks, html etc.

  Then the prosecutor tries to find out who was really in charge, but Neij explains that the operation doesn’t work like regular large hierarchical sites. Anybody who wanted to do something simply did it. The reason for the update e.g. was that the site was built in a way that made it heavy to run, and it was then remade to lower the performance requirements. The prosecutor asks if anything was documented, but it wasn’t.

  Then he wants an answer to why the site has gotten so big. Neij answers that it got more visitors. The site worked well and it was easy to access. Of course the prosecutor wants to imply that copyrighted material was fundamental for the success of the site.

  ”Why did it grow? – It got more visitors.

  Why is that? – No idea.

  What makes a filesharing service popular? – That it works and is accessible.

  Not the material on the site? – No, I don’t think so.

  So cookie recipes are as interesting as piracy software? – There are specialized sites too.

  Did you know that there are torrents pointing to copyrighted material? – Yes, to a certain extent. Nothing specific.”

  It is read aloud from a interrogation protocol where it appears that Neij knew that there was copyrighted material linked from the site. The prosecutor asks if he knew, and Neij refers to the legal threatening letters that they’ve received.

  ”How did you know? – Well, from legal threats referring to American law.

  Did you receive these complaints? – No, I did not. But I know who answered them.

  Did you think about this? – We asked jurists.

  Whom? – For example the guy you pulled along at the raid, Mikael Viborg.

  How did you perform these juridical controls? – We asked Viborg to check them up, and got an answer both before and after [the new low of June 1 05]. It was legal according to Swedish law.

  So the question was not about the BBS law? – Now, I asked if TPB was legal. The answer was, both before and after, that it was legal.

  You were not there to ask the question? – I asked, they said yes.

  You had no contact with any authority. – No. However, I have read in your own statement where you said that TPB was not possible to convict.

  Then you haven’t done your homework properly, it doesn’t say that. But we can deal with that discussion under different circumstances.”

  The the prosecutor asks if Neij has seeded himself. Neij answers no at first, but then corrects himself: ”Yes, but nothing copyrighted.”

  The prosecutor asks if they sometimes removed material, according to the rules of the site that say that the description of a torrent should show the contents. Neij says that it was handled by moderators, e.g. if somebody complained of something containing viruses.

  It appears that they did not remove copyrighted material. Neij says that he hasn’t written that page, but that he has read it.

  Then the prosecutor moves back to the contact with Oded Daniel.

  ” ‘Purchase of media’, these payments say. – He always writes that. I was operation ten sites, 40 servers standing in Holland. I ran technical maintenance. Made sure it worked, that the software was updated.

  It says that payments are for partnership [— somebody please post the correct term, if you know it —], not salaries? – It’s based on provision, not a fixed salary. If the site goes well I get very well payed, and the other way around.

  Why does he write purchase of media? – Because he deals mostly in commercials.

  So he always writes that? – Basically yes, since he makes most payments about advertising. He is lazy.”

  The prosecutor tries to get something about the relationship with Carl Lundström based on an email sent. It says that Lundström wanted them to start a company, and that he wanted to buy into it.

  ”Gottfrid showed him what TPB was? – He showed how it worked, I don’t know in what detail.

  Calle got interested then? – Obviously.

  Do you know why? – No idea.

  Did you talk about a turn to business? – I was not interested, I am concerned mostly with the technical aspect.”

  The prosecutor is criticized by the judge for putting answers in Neij’s mouth instead of questioning.

  ”How much were the computers? – No idea. It was a long time ago.”

  The prosecutor asks about PRQ’s other activities. 195 servers were there, 11 of these belonging to TPB.

  We thought about starting other sites like videobay, like a youtube copy, but it never happened.

  They go through emails and Neij confirms that they are correct, that they have signed a contract. Calle borrowed servers, and the mail is about payment retroactive payment for these, since they lacked money before.

 • Annsi: jag skrev helt utan att hinna formatera, eftersom pratet gick så fort och jag inte ville missa nåt, så all redigering måste göras i efterhand… Ska kolla alla fel, och se till att det blir renskrivet och läsbart. Normalt gör jag ju det innan jag publicerar, men idag var det jäklarns stressigt. >.<

 • Chev

  @unauthorised translation

  The word you wanted is commission. :)

  ”a fee for services rendered based on a percentage of an amount received or collected or agreed to be paid (as distinguished from a salary); ”he works on commission””

  Thanks for the hard work. it apreciated.