Live: TPB | Dag 3 #6 – Gottfrid Svartholm Warg, Peter Sunde

– Gottfrid Svartholm Wargs advokat håller anförande.

Gottfrid startade TPB 2003. Är det en symbolik bakom namnet? Det förnekar advokaten, Gottfrid ska utveckla senare. Sajten startades på ideella grunder.

Merparten av filerna som fildelas har påståtts vara upphovsrättsskyddade verk. Detta godtar inte Gottfrid, men understryker att man inte har möjlighet att kontrollera allt innehåll. Den påstådda likgiltigheten inför konsekvenserna av sajtens verksamhet bestrids. Det saknas uppsåt.

Det påpekas att torrents inte alltid hänvisar enbart till TPB. ”Stor ekonomisk bärkraft” hänvisades till som grund för att bestrida jämkning av skadestånd. Detta stämmer inte, menar Gottfrid. Ekonomin har varit skral.

Gottfrid uppfattar inte att hans tjänst är ”en åtgärd” för medhjälp till brott.

– Peter Sundes advokat håller anförande

När man tittar på gärningsbeskrivningen är frågan vem som har ansvar, har de som har ansvaret sedan gjort något olagligt? Sunde förnekar att han haft ansvar, dvs stopp redan vid punkt 1.

Tidigare nämda fakturor, avser Sundes företag, inte honom personligen. Det finns ingen bevisning för att Sunde haft den ställning som krävs för att ställas till svars för de brott som påstås ha begåtts med hjälp av The Pirate Bay.

Sunde har varit presstalesman för TPB, men har inte sysslat med verksamheten och har inget ansvar för den.

Man kommer också genom förhör med en professor – Roger Wallace – från KTH bevisa att fildelning inte minskar försäljning. Det finns många andra faktorer som påverkar. Fildelning kan t.o.m. ha omvänd effekt.

 • Ludde

  Ingen symbolik i namnet? Ingen kännedom om upphovsrättsskyddade filer?

  Vad fega de är! Jag trodde vi skulle få svar en gång för alla om torrents är lagligt eller inte, istället får vi en massa fegt slingrande.

 • Jag respekterar Gottfrids kamp, men jag måste medge att hans så kallade skägg ser bedrövligt ut:

  http://www.svenskbladet.se/politik/index.php?alias=skaggavund_bakom_piratebay.html

 • unauthorized translation

  – Gottfrid Svartholm Warg

  Gottfrid started TPB in 2003. Is there a symbolism behind the name? The lawyer denies it. Gottfrid will develop that later. The site was started on idealistic grounds.

  The major part of the files shared are alleged to be copyrighted. Gottfrid does not accept this, but emphasizes that it is not possible to control the content. The alleged indifference to the consequences of site activity is contested. Intent is missing.

  It is noted that torrents don’t always refer only to TPB. ”Large economic power” was cited as grounds of denying a settlement of the damage claims. This is not correct, according to Gottfrid. The financial state has been poor.

  Gottfrid does not think that his service is ”a means toward” assisting crime.

  – Peter Sunde

  When looking at the description of the deeds, the question is who bears responsibility, and then if the responsible people has done anything illegal. Sunde denies having any responsibility, i.e. a stop already at the first question.

  The bills brought up earlier pertains to Sunde’s company, not him personally. There is no evidence that Sunde has been in the position required to be held responsibility for crime committed by means of TPB.

  Sunde has been the press spokesman for TPB, but has worked with it, and has no responsibility for it.

  There is also a hearing of a professor – Roger Wallace – from KTH, to prove that file sharing does not decrease sales. There are many other factors involved. File sharing can even have the opposite effect.