Live: TPB | Dag 3 #5 – Fredrik Neij

– Dags för de åtalades sakframställningar. Fredrik Neijs advokat inleder:

Fredrik Neijs advokat påpekar att siffran i The Pirate Bays databas för antalet nedladdningar pg av en bugg är felaktiga och tenderar överskatta antalet nedladdningar.

The Pirate Bay bygger på användarnas material, inte personerna bakom sajten. De tillhandahåller inget material. Det finns inget material lagrat på siten, de tillhandahåller alltså inte materialet.

Torrentuppladdning innebär inte per automatik tillgängliggörande. Det krävs aktivt seedande för att tillgängliggöra, med program och dator igång. Om detta varit fallet under perioden åtalet avser, framgår inte av bevisningen.

Vi vet inte vem uppladdaren är, var denne befinner sig [är det utanför sverige är inte ersättningskraven giltiga]. Vi vet inte hur personen fått tag på verket. Vi vet inte heller hur TPB påverkat uppladdandet. Varti består det konkreta främjandet? The Pirate Bay tillhandahåller en laglig söktjänst. Tekniken är laglig, vilket också åklagaren säger.

Fredrik Neij arbetade oavlönat och gick inte med i TPB av ekonomiska skäl. TPB har aldrig drivits som ett kommersiellt projekt av personerna bakom. Reklamintäkterna var för att finansiera utrustning och drift [den senare ekonomiska faktorn verkar målsägarna helt ha glömt].

Han [Neij] har aldrig uppmanat till upphovsrättsbrott. Det har heller aldrig TPB gjort. Det pratas om ”attityder” och ”uppmuntran” men konkreta belägg för detta saknas i åklagarens framställan.

TPB vet inte vilket material som fildelas, det syns inte genom torrentfilen [om man inte litar blint på dess namnbeskrivning]. Torrentfilen leder ingenstans, om inte personen som laddar upp torrenten också seedar. Torrentprogrammen finns att få tag på var som helst på Internet. TPB är en öppen söktjänst för torrenttekniken, den som tillhandahåller en sådan kan inte svara för det material som användarna hänvisar till genom torrentfiler, eller den faktiska överföringen mellan användarna.

Torrentfilerna hade varit möjliga att hitta via någon annan söktjänst, t.ex. Google. Att hänvisa till dokument på Internet, är Internets grundstruktur. Detta talar i sig för rätten att hänvisa till torrentfiler, utan att detta ska ha straffvärde. E-handelslagen ligger nära TPBs verksamhet, §16, §19. Är TPB en tjänsteverksamhet? Ja, menar Neij. En söktjänstleverantör. E-handelslagen uttrycker en ansvarsfrihet för detta.

Försvaret tar upp anspråken på ersättning senare.

 • unauthorized translation

  – Now it’s time for the defendants.

  Fredrik Neij’s lawyer points out that due to a bug, the number of downloads in the TPB database is wrong, and tends to overestimate the numbers.

  TPB builds on the content of the users, not of the people behind the site. They provide no content. There is no content stored on the site, hence they do not provide any material.

  Uploading a torrent does not necessarily mean making content availiable. Active seeding is required, with the computer and application running. If this is the case during the period considered by the prosecution is not possible to tell from the evidence.

  We don’t know who the uploader is or where he is [if it’s outside Sweden the damage claims are not valid]. We don’t know how the person has gotten hold of the work. Also, we don’t know how TPB has affected the uploading. What part constitutes assisting? TPB provides a legal search engine. The technology is legal, even the prosecutor agrees to that.

  Fredrik Neij worked without pay and did not join TPB for financial reasons. TPB has never been run as a commercial project. The advertising revenues was used for financing equipment and operation [the plaintiffs seem to have forgotten about the latter financial factor].

  He [Neij] has never encouraged copyright infringements. Neither has TPB. ”Attitudes” and ”encouragement” is mentioned, but the prosecutor has provided no concrete proof of this.

  TPB does not know what material is shared. You can’t tell from the torrent file [unless you completely trust it’s name and description]. The torrent file does not lead anywhere, if the person uploading is not also seeding. Torrent applications are everywhere on the internet. TPB is an open search engine for torrent technology. The provider of a search engine cannot be held responsible for the material the users point to by means of torrent files, or the actual transfer between users.

  The torrent files could have been found by means of some other search engine, e.g. Google. Referring to documents is part of the fundamental structure of the internet. This speaks for the right to refer to torrent files, without this being a criminal offence. The E-commerce law is close to TPB, §16 and §19. Is TPB a service? Yes, according to Neij. A search engine provider. The E-commerce law hold them free of responsibility.

  The defense will deal with claims of damages later.