Live: TPB | Dag 3 #2 – Skada?

Nån representant för Sony håller anförande om vad IFPI gjort, vad TPB gjort och att de vill ha skadestånd.

”En omfattande utebliven försäljning, en omfattande goodwill och marknadsskada”

Det är vad Sony hävdar att fildelningen som The Pirate Bay främjat, av material Sony har upphovsrätten till, lett till. Hur denna kausalitet leds i bevis, framgår ännu inte.

…Genom att ladda ner gjort det onödigt att ladda ner online, eller köpa cd-skivor

Medverkan eller förberedelse till intrång i upphovsrätten, genom de tjänster som neij, svartholm warg, sunde, ansvarat för..

Ersättning yrkas i enlighet med §54, Upphovsrättslagen.

Deras tolkning av ”skälig ersättning” verkar minst sagt suspekt. Inte minst som hela grunden för deras påstådda skada inte är på något sätt bevisad. Faktum är att minst tre vetenskapliga studier talar emot dem. En svensk studie på KTH, en amerikansk  (har glömt vilket av de stora universiteten)  och nu senast den Holländska studien som uppmärksammades förra månaden, om jag inte minns fel.

Att fildelaren skulle ha köpt det dom laddat ner, om möjligheten att ladda ner inte funnits, är inte sant! Det faller på sin egen orimlighet att någon skulle fylla sin iPod med tusentals lagliga låtar, vid blotta tanken på vad detta skulle kosta. Det går alltså inte att hävda ”utebliven försäljning” som rimlig skada vid varje fildelningstillfälle.

Vidare hävdar man ett ”minskat intresse för cd-skivor, minskat intresse för försäljning online och minskat intresse att skapa onlinetjänster – eftersom att ladda ner gratis skapar en orimlig konkurrenssituation”. Man menar också att syftet med siten är att bidra till fildelning av upphovsrättsskyddad film, musik och program.

Sonys representant fortsätter:

Hur man än gör har man svårigheter att beräkna skada.

Grunden för ersättningskraven är tillgängliggörandet.

Det finns flera olika modeller för att beräkna ersättningskraven.

Vi har valt en annan modell än licens-modell, dvs vad skulle det kosta att göra det the pirate bay gör, vad skulle en licens för detta kosta? En sån licens finns inte på skivområdet.

Vi har valt att söka ledning för skadeståndskraven i fasta sifferuppgifter. Dessa är hämtade från TPB. Beräknat från det datum som verket tillgängliggjorts, angivet på TPB.

I de fall torrent saknades vid tillslaget, har man utgått ifrån TPBs beräkningar av antalet nedladdningar.

Det är fundamentalt viktigt att ifrågasätta den påstådda kausaliteten mellan nedladdningar och skada i form av uteblivna köp. Det är på inget sätt så att det folk får gratis, hade dom konsumerat legalt om de inte kunnat få detta gratis. Hur många gratistjänster har du inte själv prövat, bara för att det varit gratis, för att sedan avanmäla dig så fort gratis-prövotiden varit slut?

Nu hävdar vissa att de som laddat ner inte skulle köpa. Vår grundinställning är att ersättningen ska beräknas som om det varit fråga om legala köp. (Jaha? För att…?)

Vi har dessutom kunnat konstatera att genom medverkan till tillgängliggörandet, har en inträffat skada av det mer typiska skadet. Intresset för att överhuvudtaget köpa skivor och intresset för att skapa legala nedladdningstjänster, har minskat. Detta skapar ytterligare en skada än den uteblivna försäljningen för dessa aktuella verk.

Sen fortsätter han med att skadeståndet ska multipliceras med minst två, för att tillgängliggörandet görs innan legala alternativ finns i form av nedladdning eller cd-skivor. Ju tidigare innan legala alternativ funnits, desto högre tal multiplicerar man skadeståndet med.

Som om det vore TPBs fel att skivindustrin dröjt evigheter med att skapa legala alternativ? Smidigt. Avsäg er allt eget ansvar för bristande tillfredställande av marknaden, gör det… *irriterad*

Sen bestrider också Sony jämkning av skadeståndet pg av den ”enorma” skadan, samt att man inte tror på att personerna bakom TPB inte skulle ha råd att betala, eftersom de bedrivit verksamhet efter tillslaget i flera års tid.

Oscar Swartz understryker det absurda i ovanstående resonemang.

 • Den amerikanska studien är gjort på Harvard Buisness School och skriver att cirkus 1 på 5 000 nerladdningar motsvarar ett fysiskt köp. Länk till studien har jag icke för tillfället.

  Men var finns det att få tag på den holländska studien?

  Mattias Hs senaste bloggpost..The time is now

 • scaber nestor
 • nef

  Tips: Om du lyssnar via 24|Direkt så visas det en bild på vem som snackar och vad det är meningen att de ska snacka om. Dessutom så laggar det inte. :)

  nefs senaste bloggpost..Technitrial – en personlig reflektion av Spectrials första dag

 • Mattias H: Jag har bloggat om den holländska studien, kika i historiken, eller under kategorin ”fildelning” t.ex. Det var förra månaden, tror jag.

 • Buddah

  Tycker vi kan stämma Finanskrisen då för ”Goodwill förluster” nu när vi ändå är igång då. Den har ju också hämnat investeringar.

 • Göran Axelsson, PP Västerbotten

  Sony pratar om skada… jag rör inte en Sonyprodukt numera efter deras CD-skivor med rootkit kom ut. Dom hade själva piratkopierat kod som dom skickade ut med dom skivorna.

  :-D

  Jag vågar helt enkelt inte köpa CD-skivor längre, dom kan innehålla vad som helst. Inte heller DRM-skyddade filer har man en koll på vad dom innehåller. Nä, det enda jag litar på numera är filer jag laddar hem i öppna format.

  … och sen påstår Sony att nån annan har skadat deras försäljning. Vet hut!

 • Kattsand

  Så sony av alla klagar? Dom med sina rootkit skall bara hålla tyst tycker jag. Efter att jag stoppade i en CD från sony i min PC som ändrade nåt i installationen, om det var det berömda rootkitet eller nåt annat, vet jag inte, men har jag blivit tveksam till att köpa något mer från dom sedan dess.

 • Niklas

  En annan sak. Hur vet man att de som laddat ner skivan på TPB inte även har köpt den? Ett flertal gånger har jag köpt en CD eller LP och sedan av ren bekvämlighet laddat hem den för att jag inte orkat gå till skivhyllan och hämta skivan. (Ja, jag är extremt lat)

 • Pingback: The Pirate Bay Trial - day 3 « The Purple Flagship()

 • unauthorized translation

  Some Sony representative recapitulates what Ifpi has done, what TPB has done, and what damages they want:

  ”A large loss of sales, a large damage to goodwill and to the market”

  This is what Sony claims filesharing, by means of TPB, of Sony material has led to. How this causality can be proved is yet to be seen.

  ”… By downloading they’ve made it unnecessary to [buy?] downloads or buy CDs

  Complicity in or preparations for copyright infringement, by the services provided by Neij, Swartholm Warg and Sunde…

  Claims for damages are made according to §54, Upphovsrättslagen.”

  Their interpretation of ”reasonable compensation” seems suspect, to say the least. Even more so, since the basis of the damages they’ve allegedly suffered is in no way proven. In fact, at least three scientific studies speak against them. One of them is Swedish, from KTH, one American (I have forgotten what university), and the latest from the Netherlands in the last month.

  That filesharers would have bought what they’ve downloaded, if the possibility of downloading hadn’t been there, is not true! It is utterly impossible to fill up an iPod with legal songs, just thinking about the price. You cannot claim ”lost sales” as a reasonable damage at every instance of filesharing.

  Furthermore, they claim a ”lost interest in CDs, lost interest in online sales, and a list interest in the creation of online services – because free downloads create an impossible competition”. They claim that the purpose of the site is to contribute to filesharing of copyrighted movies, music, and software.

  The Sony representative goes on:

  ”However you do it, calculating damages is hard.

  The basis of the claims are availiability.

  There are several models for calculating damage claims.

  We have chosen a different model than the license model, i.e. what it would cost to do what TPB does, what would a license cost? There is no such licenses for records.

  We have chosen to base the claims on actual numbers. These are gathered from TPB. Calculated from the date of broadcast, available from TPB.

  In the cases where torrents were lacking at the raid, we have used TPB’s calculations of the total number of downloads.”

  It is fundamentally important to question the alleged causality between downloads and lost sales. It is not the case that people would have legally bought what they now get for free, if they couldn’t download it. How many free services haven’t you tried out yourself just because it’s free, later to unsubscribe when they trial period ran out?

  ”Now, some people claim that they wouldn’t have bought what they’ve downloaded. Our opinion is that the damages should be calculated as if it had been the question of legal purchases. (Really? Because of…?)

  Also, we know that by aiding the publishing, there has been another type of damage to us. The interest in buying records at all, and the interest in the creation of legal downloading sites, has faded. This creates yet another damage, apart from the loss of sales of these actual works.”

  Then he goes on to claiming that the damages should be multiplied at least by two, because the publishing takes place before legal alternatives become available, as downloads or CDs. The earlier before the legal alternative is present, the larger a number he multiplies with.

  As if TPB was to blame for the record industry taking forever to create legal alternatives? Neat. Do shrug off all responsibility for not supplying the market, by all mean do… *annoyed*

  Then Sony denies settlement because of the ”huge” damage. Also, they refuse believe that the people behind TPB don’t have the money, because they’ve been active for several years after the raid.

  /—/

 • Pingback: Topics about Music » Comment on Live: TPB | Dag 3 #2 - Skada? by unauthorized translation()