Live: TPB | Dag 10 #5 – Samuelsson avslutar

Samuelsson fortsätter. Han konstaterar att det är inte upphovsrättsbrott att driva den här typen av verksamhet. En slutsats han drar från det tidigare BBS-målet. Funktionen var snarlik den som TPB har. Man kunde ladda upp och ner skyddade verk. HD säger att erhållandet av en BBS kan inte anses uppfylla kravet på aktivt handlande. Den som tillhandahåller verktygen begår inte brott. Den som laddar upp begår brott, och den som ladda ner begår brott. Upphovsrättsbrott är inte ett sk oäkta underlåtenhetsbrott. Det går inte begå upphovsrättsintrång genom att inte ta bort saker. Det krävs aktivt handlande, sammanfattar Samuelsson.

Sedan fortsätter Samuelsson med att definiera gränsen för var medhjälp går:

”En tjänsteleverantör som samarbetar med mottagare för att begå olagliga handlingar, går utöver den verksamhet som består i enbart vidarebefodran och får därför inte utnyttja de undantag som gjorts för mellanhänder.”

Jämförelser görs med ett spanskt rättsfall och kring EUs syn på var gränsen skall dras.  De nya direktiven gör uttryckliga uttalanden att E-handelsdirektivet inte påverkas av direktiv 29 och direktiv 28.

”Endast tillhandahållandet av de fysiska förutsättningarna för överföring,  är inte i sig att betrakta som en överföring. Leverantören av en dator, eller en nätverksoperatör, gör ingen överföring. I svensk rätt gäller tillgängliggörande för allmänheten nån slags aktivt handlande. 1996 s179.”, säger Samuelsson.

”Detta direktiv ska inte påverka de gemenskapsrättsliga bestämmelse som reglerar upphovsrätt. ” citerar Lundströms advokat ur det andra direktivet.

Han menar också att gällande IPRED har Sverige gjort ett tydligt ställningstaganden som är detsamma som EU, att den som tillhandahåller en tjänst inte kan ställas till svars för användarna av tjänsten. Samma huvudregel gäller i svensk rätt, som i EU-rätten. En mellanhand har inget ansvar, det krävs nån form av aktivt handlande.

Åklagaren har hittat det enda uttalande som regeringen gjorts, i preposition 04/05 sid 82.

”Ett exempel på medverkansansvar kan aktualiseras när intrångsgöraren har avtal med mellanhanden att utnyttja dennes serverutrymme och denne fått konkreta indikationer på att serverutrymmet använts för upphovsrättsintrång. ”

Samuelsson menar också att om regeringens uttalande går längre än EG-rätten så är det EG-rätten som ska gälla. Att det är skillnad på att låta bli att agera och att medvetet samarbeta. Det går inte att begå ett underlåtenhetsbrott när det gäller upphovsrättsintrång.

”Hur går uttalandet ihop med allmän praxis inom straffrätten? Inte alls är svaret, 2003 sid 79 är väldigt likt det här uttalandet. Sid 43 i det här materialet, det är väldigt illustrativt: En person har en lägenhet där han hyr ut ett rum till en hyresgäst. Allt är frid och fröjd tills hyresgästen säger att han har narkotika, extacytabletter gömda i en nallebjörn. Hyresvärden gör ingenting, han får veta att hyresgästen har narkotika, men gör inget. HD säger att det inte är narkotikabrott,  inte aktivt medverkande till  narkotikabrott och inte ett underlåtenhetsbrott.  Jämför detta med regeringens uttalande.”

Har TPB gjort det som står i åtalet, frågar Samuelsson retoriskt? Nej! Objektivt har de inte gjort det. Det finns inget avtal mellan intrångsgöraren och TPB. Det är öppet för alla att använda TBP. Det finns inget avtal, inget rättsförhållande mellan uppladdaren av torrentfiler och TPB. Redan där spricker jämförelsen. Har TPB fått konkret information om just dessa 33 exempel utgör brottet? Nej, det finns miljoner torrentfiler. Det stämmer inte ens på det objektiva planet med verksamheten TPB bedrivit.

Därför menar Samuelsson, är det uteslutet att döma någon av de åtalade, då det är visat att de inte känt till något av de påstådda huvudbrotten.

”Det är en grundläggande förutsättning för fällande dom i brottsmål – när man är åtalad för brottsmål – att man känt till det konkreta huvudbrottet. Här avslöjas det, att ett så abstrakt och generellt åtal som det som är väckt, inte håller. Det finns inte en lärobok i straffrätt där det inte står att en medhjälpare måste ha kännedom om det konkreta fallet. Det har inte åklagaren gjort klart för sig. Det framgick i förhöret med Kristoffer Scholin.  ”Det är helt osannolikt att någon känner till just de här 33 uppladdningarna”, eftersom det är så kopiöst många torrentfiler. Det finns ingen som helst bevisning att de skulle känt till de här uppladdningarna. Hur går det med likgiltighetsuppsåtet då, frågas? Scholin pratar om den faktiska kännedomen om huvudbrottet.

Åklagaren har åtalat i tron att det räcker att man är likgiltig för huruvida det förekommer brottsliga gärningar på en tjänst. Det räcker inte. Det krävs kännedom om det konkreta brottet. Var står det? Hur vet ni att jag talar sanning? Jo, i exakt det rättsfall åklagaren hänvisar till. 2007 sid ?.”

Samuelsson säger att vad åklagaren hade behövt styrka är att de tillsammans och i samförstånd gjort uppladdningsfunktionen. Men att tillsammans driva en verksamhet, det blir medhjälp till medhjälp till medhjälp. Det går inte.

”Fortfarande har jag inte kommit in på Kalle Lundströms roll. Det är det här jag känt från första stund, det handlar inte om immaterialrätt. Det handlar om fundamental enkel straffrätt. Väcker man ett sådant här åtal så blir det massa fel.

Jag kunde stannat vid ‘vad har Karl Lundström med detta att göra’? Men jag ville inte göra det, det är viktigt att vi inte tappar fotfästet och skaffar oss en dom vi får ångra.”

Sedan konstaterar Samuelsson att Karl Lundström har varit ägare till ett företag som haft ett dotterbolag, som haft en kund som heter PRQ. PRQ har haft hundra kunder, för de var ett webhotell. En av kunderna hette TPB. Vad har Karl Lundström då gjort, undrar Samuelsson?

”Karl Lundström har hyrt ut en plats och anslutning. Om han inte omfattas av undantagen i direktiven så är jag inte född. Det är verkligen ren vidarebefodran. Han har diskuterat ett ägande i TPB, men har dragit sig ur när han fick av sin affärsjurist klargjort att det inte var laglig verksamhet efter maj 2006. Han har hyrt ut skåp och sladd till PRQ.

Även om företagaransvaret skulle hålla så har Kalle inte med detta att göra.”

Men det råder viss oklarhet om TPB ska omfattas av E-handelsdirektivet:

”Vad gäller straff och skadestånd så har parterna enats om att tjänsten omfattas av E-handelsdirektivet, men det är oklart om rekvisiten för undantag för TPB omfattas. Det är också oklart om ‘initierat överföringen’ har straffrättslig relevans. Svenska lagstiftarens tanke har varit att det ska implementeras både inom straffrätten och skadeståndsrätten. Men man har inte skrivit att ‘initierat överföring’ betyder ‘råd eller dåd’, utan anstiftan. Att ta initiativ.”

Samuelsson menar att:

”Det är för mig alldeles klart att Tingsrätten inte har något större problem att ogilla detta åtal. Därmed faller också skadeståndet, naturligtvis. Men skulle tingsrätten hamna i den situationen – gud förbjude – att man inte håller med mig. Då uppstår frågan om man ska hämta ett förhandsavgörande från EG-domstolen. Målets principiella räckvidd är oerhörd. Det har betydelse för alla EG-medborgare. Så jag kan inte tänka mig något mer passande än att hämta ett förhandsavgörande om man tänker sig en fällande dom i straffrättslig eller skadeståndsmässigt avörande.”

Han understryker vikten av att be om en förhandsavgörande, samt att det finns direktiv som tydligt reglerar när detta ska göras, dvs när tillämplingen inte varit så uppenbar att det kan finnas något rimligt tvivel. Och att det är lika uppebart för andra domstolar.ars måste man höra EG-domstolen.

Advokat Samuelsson påpekar också att ingen har ägnat något i åtalet åt förberedelse;

”Åklagaren förekom mitt svärdshugg genom att i sista stund justera åtalet. Det är en huvudregel i förberedelseparagrafen, att om intrångsgöraren går vidare till intrång från förberedelse så rör det sig in brott och medverkan,. då är man tillbaka på ruta ett.

Att åklagaren håller fast vid 31 maj är lustigt. Då stängdes ju TPB ner. Då gick det inte framställa exemplar, då låg datorn nedstängd hos polisen. Om förberedelsebrottets fara är ringa, ska åtalet ogillas. Här var det omöjligt, datorn var stängd och tagen av polisen.”

Samuelsson diskuterar också definitionen av ‘tillgängliggörande’. Han menar att om svärmen redan existerar kan inte varje nytt deltagande räknas som ett tillgängliggörande. Man kan inte begå medhjälp till ett redan pågående brott, fastslår han.

*Pause inleds, tillbaka 14:15.