Live om TPB-rättegången #5

 • Roswall vill behålla [anse förverkade] servarna man stal vid det ökända tillslaget mot TPB. Det vill inte de åtalade  och bestrider detta. Vill Roswall bygga egen serverpark?
 • Ersättningsyrkandena korrigeras, Playground vill ha dubbel ersättning för ett verk [‘advanced patrol’], alltså dubbelt mot ”skälig uppskattning”. Då har den nu ändå sänkts (!) mot tidigare yrkande. Det är anmärkningsvärt.
 • Man begär också ränta, på sina absurda skadeståndskrav. Några smakprov; 165 964 € för Sony, 384 365 € Universal, 115 752€ Playground,Warner 555 956 € osv… Nordisk film kräver i sammanhanget futtiga 300 000 SEK. Tack, eller nåt…
 • Karl Lundström ifrågasätter att upphovsrättsinnehavarna verkligen lidit ekonomisk skada. Han menar att försäljningen inte minskat till följd av nedladdningen. De som laddat ner material via TPB hade inte köpt den annars och alltså faller beräkningsmodellen för skadeståndskraven. Det är inte visat att antalet nedladdade verk endast avsett olaglig nedladdning. Svensk domstol kan bara begära skadestånd om intrånget skett i Sverige. Detta redovisas inte.
 • De åtalade bestrider att en ”medhjälpare” kan hållas ansvarig för hela skadan, när någon annan begått huvudbrottet. 1 poäng till TPB. Eller hur mycket är vi uppe i vid det här laget..?
 • Man bestrider att upphovsrättsbrott via fildelning ger rätt till skadestånd och åberopar nåt EU-direktiv kring E-handel… Vet inte hur applicerbart det är, men resonemanget är intressant.

Fredrik Neij instämmer.

Gottfrid Swartholm Warg instämmer.

Peter Sunde instämmer.

 • unauthorized translation

  Roswall watns to keep [consider forefeit] the servers stolen at the notorious raid against TPB. The defendants don’t want this and contest. Does Roswall want to build his own server park?

  The damage claims were corrected. Playground wants double the amount for a work [”advanced patrol”], i.e. double the ”reasonable estimate”. Still it has been lowered (!) since the last claim. This is remarkable.

  They also demand interest on their absurd damage claims. Some tidbits: 165 964 € to Sony, 384 365 € Universal, 115 752€ Playground, Warner 555 956 € etc… Nordisk film demands merely 300 000 SEK. Thank you, or whatever…

  Karl Lundström questions if the copyright holders have really sustained economical damage. He says that the sales have not decreased as a result of file wharing. The people who have downloaded the material from TPB would not have bought it anyway, and hence this way of calculating damages falls. It has not been shown that the number of downloaded works are all illegaly downloaded. Also, Swedish courts can only settle claims for damages if the infringement has been committed in Sweden. This is not accounted for.

  The defendants contest that an ”accomplice” can be held liable for the entire damage when somebody else has commited the crime. 1 point to TPB. Or how many are there by now…?

  They contest that copyright crime by file sharing gives the right to damages and invoke som EU directive about e-commerce. I don’t know how applicable it is, but the reasoning is interesting.

  Fredrik Neij agrees.

  Gottfrid Swartholm Warg agrees.

  Peter Sunde agrees.

 • Oh din stackare, att du orkar. ;D