Live om TPB-rättegången #4

 • De tilltalade [Neij] (TiAMO) förnekar brott, vilket förstås är helt i sin ordning och inte alls någon nyhet. Eftersom The Pirate Bay inte står för fildelningen, utan bara bidrar till ompekning, ”inte någon del av de påstådda verken har passerat genom The Pirate Bay..”, vilket lika gärna kan göras via t.ex. Google, eller annan valfri sökmotor.
 • Neij förnekar också uppsåt, eftersom man inte känt till de enskilda verken som påståtts ha spridit. Här åberopas outtalat principen om att ‘inte döda budbäraren’, en princip som funnits sedan antiken. Budbäraren är inte skyldig för innehållet som förmedlas. The Pirate Bay är en söktjänst och en tracker. Inga filer passerar The Pirate Bay.
 • Eftersom den påstådda fildelningen i det här fallet har gjorts av upphovsmännen själva, så har inget huvudbrott begåtts. Det är alltså orimligt att åtala någon för medhjälp.
 • Förberedelse förnekas, i enlighet med resonemanget ovan. Man menar också att syftet inte är spridning av huvudsakligen upphovsrättsskyddat material och förnekar därmed uppsåt också till förberedelse.
 • Målsägande erkänner att deras nedladdning inte är olaglig, men menar att deras nedladdning från andra, bevisar brott i form av uppladdning [denna uppladdning har dock inte gjorts av de åtalade, åtal mot detta huvudbrott finns inte].  Det är allmän förvirring hos både åklagare och advokat om den tekniska naturen hos bittorent, uppenbarligen…

Hanna hämtar mer te och en hårdmacka med ost…

 • Swartholm Warg (Anakata) i princip bara instämmer med Neij’s förnekande av brott.
 • Peter Sunde (Brokep) förnekar inblandning i den tekniska verksamheten och driften av TPB.
 • Karl Lundström förnekar brott. ”Det är tillåtet att tillhandahålla en tjänst som kan användas både lagligt och olagligt.” Han säger sig också ha deltagit innan fildelning blev kriminaliserat. Lundström äger Port80, dotterbolag till RixTelecom som har gett bandbredd till PRQ, företaget som hostat The Pirate Bay’s server.
 • Uppsåt till brott förnekas. Åklagaren har slarvat med brottsbeskrivningen till medhjälp till brott.  Eftersom huvudbrott saknas, finns ingen förberedelse till brott.
 • Man menar att det åklagaren vill göra är att kriminalisera tekniken, eftersom fildelning inte är olagligt.
 • unauthorized translation

  The defendants [Neij] (TiAMO) deny crimes, which is of course as it should be and no news. Since TPB don’t do the file sharing, only redirection, ”not any part of these works have gone through TPB”, which could as well be done by e.g. Google, or any search engine.

  Neij also denies intent, since they have not known about the specific works which they are said to have distributed. Here the principle of ”not killing the messager”, which has been around since ancient times, is implicitly invoked. The messager is not responsible for the content of the message. TPB is a search engine and a tracker. No files pass throught TPB.

  Since the alleged file sharing in this case has done by the copyright holder themselves, no crime has been committed. It is therefore unreasonable to charge anybody with complicity.

  Preparations are denied, in accord with the reasoning above. It is said that the purpose is not mainly to distribute copyrighted content, and therefore intent on preparation is also denied.

  The prosecutor admits that their downloading is not illegal, but means that their uploading from others proves crime [this uploading was not done by the defendants, and no charge against this crime exists]. There is a general confusion among prosecutor and lawyer about the technichal nature of bittorrent, obviously.

  /—/

  Swarthoml Warg (Anakata) mainly agrees with Neij’s denial of crime.

  Peter Sunde (Brokep) denies being involved in maintaining and running TPB.

  Karl Lundström denies any crime. ”It is legal to supply a service that can be used in both legal and illegal ways.” He also says that he participated before file sharing was illegalized. Lundström owns Port80, a daughter venture of RixTelecom which has provided bandwith to PRQ, the company that hosted the TPB server.

  Intent is denied. The prosecutor has botched up the description of the crime of complicity. Since there is no main crime, there is no complicity.

  It is said that the prosecutor wants to do is to criminalize the thechnology, since file sharing is not illegal.