(Anti)Feministisk lagstiftning

Det finns ett genomgående problem i den sortens feministiskt präglade lagstiftning som det här landet allt mer har drabbats av de senaste 15 åren. Problemet att man inte ställer samma ansvar på kvinnor som män och därigenom försätter kvinnor generellt i en roll av föreställd hjälplöshet som jag menar inte är till nytta för någon, allra minst kvinnor i allmänhet som måste anses lika lite hjälplösa pg av sitt kön som män av tradition anses vara. Denna syn bör återspeglas i lagstiftningen. Kvinnor ska inte ha särskilda undantag under förespeglingen att de behöver extra skydd pg av sin alledes närvarande medfödda hjälplöshet. Jämställdhet måste prägla lagstiftningen genom att samma ansvar läggs på kvinnor som på män.

Det här är ett problem som är särskilt närvarande i våldtäkslagstiftningen, pg av lyckad lobbying av vissa – i mitt tycke antifeministiska – i deras tycke feministiska, intressen.

I all form av lagstiftning ses frivilligt intag av alkohol inte som en förmildrande omständighet. Man har ansvar för de val man gör och de situationer man försätter sig i genom att bruka alkohol. Detta gäller dock inte för ena parten, i mål om sexuellt utnyttjande, eller som det idag kategoriskt kallas – våldtäktsmål.

En kvinna som villigt försätter sig i ett alkoholpåverkat tillstånd och har sex har inte ansvar för de emotionella konsekvenserna av detta. Det ansvaret vågar man inte ge henne, hon anses inte myndig att ta konsekvenserna av val kring sex under alkoholpåverkan. Det gör att om hon har sex under alkoholpåverkan och i efterhand ångrar sitt val, så är mannen ifråga ansvarig och kan dömas för våldtäkt. Våldtäkt, eftersom begreppet sexuellt utnyttjande (som annars möjligen vore rimligt) inte längre existerar. En våldtäkt, så som vi normalt föreställer oss den – sex under hot om våld, eller faktiskt våld – är alltså här direkt jämställt med att ha sex med en kvinna under alkoholpåverkan eftersom hon genom sitt val att berusa sig har omyndigförklarat sig själv. Det är en skamlig syn på kvinnor som hjälplösa våp, utan ansvar för sina konsekvenser.

– Men om hon de fakto blir utnyttjad sexuellt, i ett hjälplöst tillstånd, där hon t.ex. har däckat av för mycket alkoholintag, ska inte det vara olagligt?
Jo givetvis. Är hon helt utslagen bör det rimligen räknas som våldtäkt, eller grovt sexuellt utnyttjande. Är hon gravt påverkad och med egna initiativ har deltagit i att påbörja en sexakt bör hon rimligen ses som villig till detta, även om hon i nyktert tillstånd måhända har ångest och ångrar tilltaget. Det blir inte ett brott för att man gör dumma val under alkoholpåverkan och det ansvaret bör ligga på kvinnan lika mycket som på mannen (som mycket möjligt också kan ha ångest och ångra sitt tilltag i nyktert tillstånd).

Och eftersom ingen hänsyn tas till mannens skuld i relation till hans eventuella alkoholintag i sammanhanget, så bör detta inte heller göras i de fall då kvinnan kan anses ha varit lika, eller mindre berusad än mannen.

I sin strävan att skydda kvinnor från övergrepp har man gjort henne fri från ansvar och detta förstärker synen på kvinnan som hjälplös och omyndig, inte minst i sexuella sammanhang. Det är en fruktansvärd kvinnosyn som förstärks av den här sortens lagstiftning.

Det ses i allmänhet som viktigt att lagstiftning har förankring i folks rättsmedvetande. Att kalla ett sexuellt utnyttjande för våldtäkt och att jämställa dessa, kan inte ses som förenligt med denna vilja. Det kan också ses som en kränkning mot faktiska våldtäktsoffer att jämställa deras lidande med en kvinna (eller man) som blir utnyttjad sexuellt i ett egenförsatt påverkat tillstånd.

Av rätten till att en okränkt, sexuell integritet ska ses som självklar, följer inte att lagstiftningen måste vara svartvit. Misshandel och grov misshandel är inte samma sak, inte heller bör ett utnyttjande och en våldtäkt jämställas som samma brott.

Sist men inte minst är det här en antifeministisk lagstiftning som också är direkt antiliberal, eftersom den dömer kvinnor och män olika och ställer olika ansvar på kvinnor och män, vilket därigenom förstärker synen på kvinnor och män som ojämställda kön.

Det här behöver vi liberaler uppmärksamma, för att motverka den hittills oemotsagda radikalfeministiska problembeskrivningen. Det behövs en alternativ, liberal, feministisk politik där kvinnor på allvar tillskrivs samma potential som män. Bara genom en jämställd lagstiftning kan man skapa ett jämställt samhälle.